Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn

Kirjoittajat

  • Ulla Kinnunen
  • Kaisa Perko
  • Mervi Virtanen

Abstrakti

Tässä poikkileikkauksena toteutetussa kyselytutkimuksessa tarkasteltiin, onko lähiesimiehen johtamistyyli yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen ja sairaana työskentelyyn kunta-alan työntekijöillä (n = 557). Tutkitut johtamistyylit – transformationaalinen, autenttinen, oikeudenmukainen ja loukkaava johtaminen – olivat kaikki yhteydessä koettuun uupumusasteiseen väsymykseen. Riski kokea vähintään lievää uupumusasteista väsymystä oli 2–3-kertainen silloin, kun lähimmän esimiehen käyttäytymisessä nähtiin vähän transformationaalisen, autenttisen tai oikeudenmukaisen johtamisen piirteitä tai kun siinä tunnistettiin loukkaavan johtamisen piirteitä. Ainoastaan matalat arvot autenttisessa johtamistyylissä yhdistyivät sairaana työskentelyyn sen jälkeen, kun tilastollisesti merkitsevästi selitettäviin muuttujiin yhteydessä olleet taustatekijät (sukupuoli, koulutus, työaikamuoto) ja terveydentila otettiin huomioon. Tulokset viittaavat siihen, että esimiehen johtamistyyliä kehittämällä voidaan edistää työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää sairaana työskentelyä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-09-05

Viittaaminen

Kinnunen, U., Perko, K., & Virtanen, M. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/8563