Luottamus ja työn valvonta pandemian aikana

Kirjoittajat

Avainsanat:

luottamus, etätyö, pandemia, hybridityö, digitalisaatio

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissamme työntekijöiden laajamittaista ja nopeaa siirtymistä etätyöhön kevään ja syksyn 2020 pandemia-aikana sekä työntekijöiden itsensä raportoimaa etätyöhön kohdistunutta valvontaa. Tutkimme, mikä yleisellä tasolla voi selittää Suomessa työntekijöiden helposti tapahtunutta siirtymistä etätyöhön ja etätyöhön kohdistuneen valvonnan vähäisyyttä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oyj:n internetpaneelitutkimuksen avulla. Taloustutkimuksen järjestämään laajaan väestötasoiseen kyselyyn vastasi kysymystemme osalta
1 518 henkilöä. Tutkimuksen aineisto on Taloustutkimus Oyj:n toimesta painotettu työikäistä, 18–64-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen tulosten yleistettävyyden takaamiseksi. Tarkastelemme tässä artikkelissa etätyöhön siirtymistä, etätyöhön kohdistuneen valvonnan muotoja ja valvonnan luonnetta sekä työntekijöiden kokemaa luottamusta ja epävarmuutta. Tutkimuksemme keskeinen teoreettinen käsite on institutionaalinen luottamus, joka työelämässä rakentuu vahvalle kolmikantajärjestelmälle ja jossa yksittäisten työntekijöiden ja työnantajien keskinäisten neuvottelujen tarve ja tila on vähäinen. Institutionaalinen luottamus yhdessä teknologisen digitalisaation kanssa loi helpon siirtymisen etätyöhön ja lähes poisti yksittäisten työntekijöiden valvonnan tarpeen tai merkittävästi vähensi sitä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-13