Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
 • Mikäli käsikirjoituksessa on useampi kuin yksi kirjoittaja, vahvistan, että annan nämä luvat itseni ja mahdollisten kanssakirjoittajien puolesta. Suostumuksen antaja on itse velvollinen informoimaan tästä mahdollisia muita kirjoittajia ja varmistamaan heidän ymmärtävän nämä kohdat.

Kirjoittajan ohjeet

Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Työelämän tutkimus -lehti julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja, kirja-arvioita ja lektioita. Päätoimittajien harkinnan jälkeen julkaisuprosessiin otetut artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisen vertaisarviontiprosessin (double blind review / kaksoissokko). Katsausten ja kirja-arvioiden julkaisemisesta päättää lehden toimitus päätoimittajan johdolla. Kaikkien tekstien julkaisemiesta päättää viime kädessä päätoimittaja. Tarkempaa tietoa vertaisarvionnista: TSV-vertaisarvionti https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

Artikkelikäsikirjoitus tulee toimittaa arvioitavaksi sellaisessa muodossa, ettei kirjoittaja ole siitä tunnistettavissa. Myös tekstin metatiedoista tulee poistaa kirjoittajan nimi.

Käsikirjoitusten, jotka lähetetään lehteen arvioitavaksi, ei tule olla arviontiprosessissa tai julkaistu missään muussa tieteellisessä julkaisussa kotimaisilla tai millään muulla kielellä. Tutkimusraportteihin perustuvissa artikkelikäsikirjoituksissa on tuotava ilmi mitä muuta samasta aineistosta on jo julkaistu.

Seuraavassa kuvataan tarkemmin eri julkaisutyyppejä.

ARTIKKELI

Artikkelikäsikirjoitus voi olla luonteeltaan empiirinen, teoreettinen tai katsaus. Artikkelin suositeltava pituus on noin 4000–6000 sanaa (sis. abstraktin tekstin, lähteet, kuviot ja taulukot). Kaikki artikkelit käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden vertaisarviointiprosessin.

 • Artikkelissa tulee olla suomen- ja englanninkielinen abstrakti (otsikon alla, pituus 100–150 sanaa). Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Sen tulee seurata artikkelin rakennetta; siinä tulee ilmetä artikkelin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset. Toimitus huolehtii julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkelikäsikirjoitusten englanninkielisten abstraktien kielentarkastuksesta.
 • Tieteellisissä artikkeleissa edellytetään, että artikkelissa kuvataan riittävästi tutkimuksen teoreettista taustaa (ml. aiempi tutkimus, keskeiset käsitteet) ja keskustellaan mm. siitä, mikä on tämän tutkimuksen merkitys aihepiirin tutkimukselle. Empiirisissä artikkeleissa kuvataan käytettyä aineistoa ja menetelmiä.
 • Tekstin ylimääräisiä muotoiluja tulee välttää. Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Ainoastaan vasen reuna tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain tekstikappaleiden lopussa. Tekstikappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi.
 • Taulukoita ja kuvioita käytetään harkiten ja niiden olla ymmärrettäviä itsessään sekä tuoda lisäarvoa tekstille. Tekstin sisällä tulee viitata taulukkoon/kuvioon. Taulukoiden ja kuvioiden paikka merkitään käsikirjoitukseen:  <kuvio 1 tähän>. Kuviot ja taulukot numeroidaan ja otsikoidaan: "Kuvio 1. Sisältöä kuvaava otsikko." Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä. Kaikki kuviot ja taulukot toimitetaan tekstin loppuun liitettynä. Julkaistavien artikkeleiden kuvioista pyydetään myös excel-muotoinen tiedosto taittoa varten.
 • Loppuviitteitä käytetään säästeliäästi. Alaviitteitä ei käytetä.
 • Tekstin selkeyteen, sujuvuuteen ja johdonmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Toimitussihteeri, toimittaja ja päätoimittajat toimittavat julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkeleiden tekstiä yhdessä artikkeleiden kirjoittajien kanssa siten, että tekstien keskeiset käsitteet ja lähestymistavat sopivat monitieteiselle lukijakunnalle.

KATSAUKSIA JA PUHEENVUOROJA

Katsausten ja puheenvuorojen enimmäispituus on 3000 sanaa, sis. taulukot, kuviot ja lähteet. Kirjoituksessa esitellään jokin mielenkiintoinen ja ajankohtainen työelämän tutkimusta koskeva teema/aihe/tutkimustulos. Tyylilaji voi olla kantaaottava ja kriittinen, mutta oma keskustelu tulee liittää ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Kirjoitus voi tukeutua kirjoittajien aiempaan julkaistuun tutkimukseen vain kohtuullisessa määrin. Omien ajatusten tukena käytetään lähteitä (ks. viittausohjeet).

LEKTIOT

Lektioiden enimmäispituus on 1500 sanaa. Kirjoituksessa esitellään väitöskirjan keskeisin tieteellinen ja käytännöllinen anti työelämän tutkimuksen näkökulmasta käsin. Lektioissa ei julkaista kuvioita tai taulukoita. Lektioissa toivotaan käytettävän lähteitä ja mukaan liitetään lähdeluettelo (ks. viittausohjeet).  

KIRJA-ARVIOT

Kirja-arvioiden enimmäispituus on 1000 sanaa. Kirja-arvioilla on sisällöllinen otsikko. Arvioiduista kirjoista ilmoitetaan (tässä järjestyksessä): Kirjoittaja(t), kirjan nimi, kustantajan kotipaikka, kustantaja, julkaisuvuosi, kirjan sivujen lukumäärä.

VIITTAUSOHJEET

Kaikissa (paitsi kirja-arvioissa) käytetään tekstin sisäisiä viittauksia. Lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Jos halutaan korostaa tekijää ja viittaus on tekstin keskellä, viitataan: Alvessonin (1990) mukaan…  

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä): Kirjoittaja(t), julkaisuvuosi (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, kustantajan kotipaikka ja kustantaja. Jos viitattu artikkeli on ilmestynyt sähköisesti ("published ahead of print”), mutta odottaa vielä sivunumerointia ja lehden painetun version numeroon sijoittamista, se merkitään tekstiin vuosiluvun kanssa ja lähdeluetteloon: ilmestynyt päivämäärä, DOI-tunniste.  Mikäli viitattu julkaisu on vielä kokonaan ilmestymättä, mutta hyväksytty, merkitään sekä tekstiin että lähdeluetteloon (painossa). DOI-tunniste merkitään lähdeluetteloon aina, jos sellainen viitatulla tekstillä on (muodossa https://...).

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, julkaisuvuoden (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu. 

Artikkelit

Böckerman, P. & Vainiomäki, J. (2014) Kutistuuko keskiluokka Suomessa? Talous & Yhteiskunta 42 (1), 40–47.

Winterton, J. (2006) Social dialogue and vocational training in Europe. Are we witnessing the emergence of a European model? Journal of European Industrial Training 30 (1), 65–76. https://doi.org/10.1108/03090590610643888

Timming, A. (2017) Body art as branded labour: At the intersection of employee selection and relationship marketing. Human relations, ilmestynyt 7.1.2017. https://doi.org/10.1177/0018726716681654

Kirjat ja monografiat

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lahti, M. (2015) Communicating interculturality in the workplace. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 262.

Artikkelit toimitetuissa teoksissa

Gerhard, U. (2005) Mothers between individualization and institutions: cultural images of welfare policy. Teoksessa U. Gerhard, T. Knijn & A. Weckwert (toim.) Working mothers in Europe. A comparison of policies and practices. Cheltenham: Edward Elgar, 18–40.

Elektroniset lähteet

Työ- ja elinkeinoministeriö (2011) Työnvälityksen vuositilastot 2010. [online]. <URL:http://www.tem.fi/files/29625/2_Tilastotiedote_2011.pdf>. Luettu 13.1.2017.

Muuta huomioitavaa

Kirjoituspalkkioita ei ole mahdollista maksaa. Lehti ei peri kirjoittajilta käsittely- tai kirjoittajamaksuja.

Työelämän tutkimus -lehden kirjoituskäytännöt ja ajankohtaiset ohjeet voi tarkistaa lehden tuoreimmasta numerosta. Kaikissa epäselvissä tapauksissa pyydetään kääntymään toimitussihteeri Tiina Sihdon puoleen.

Työelämän tutkimus -lehden tutkimuseettinen ohjeistus                                                    

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja sen tulokset uskottavia, kun tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Työelämän tutkimus edellyttää, että tutkimusartikkelissa on

 • eettisesti kestävä tutkimusintressi
 • hankittu tutkimusluvat asianmukaisesti
 • noudatettu rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä
 • sovellettu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä
 • toteutettu ja raportoitu tutkimuksen tuloksia tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää noudattaen
 • otettu muiden tutkijoiden tekemä työ huomioon ja viitattu heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla, annettu heidän saavutuksilleen niille kuuluva arvo ja merkitys omassa tutkimuksessa
 • sovittu tekijyydestä artikkelin kirjoittajien kesken
 • nimetty Kiitokset -kohdassa henkilöt ja tahot, jotka ovat artikkelin valmistumisen kannalta tärkeitä, mutta joiden työpanos ei oikeuta tekijyyteen
 • raportoitu rahoituslähteet ja muut mahdolliset sidonnaisuudet

 Lisätietoa ja lähteet:

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.