Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Lehteä julkaisee Työelämän tutkimusyhdistys ry. Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Toisinaan julkaistaan teemanumeroita. Lehden koko sisältö on heti julkaisemisen jälkeen kokonaan avointa. Työelämän tutkimus julkaisee kirjoituksia molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lehden päätoimittajana toimivat Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen, toimittajina Suvi Heikkinen ja Ville-Aleksi Valli ja toimitussihteerinä Tiina Sihto.

Lehden artikkeliosaston käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden referee-prosessin. Vertaisarviointiin (kaksoissokko) lähettävistä käsikirjoituksista päätoimittajat pyytävät vertaisarviointilausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Muiden osastojen materiaalin julkaisemisesta päättää lehden toimitus.

Artikkeleiden arviointiprosessi:

Päätoimittajat arvioivat alustavasti lehteen tarjotun käsikirjoituksen. Lukemisen perusteella joko käynnistetään vertaisarviointiprosessi, pyydetään käsikirjoitukseen muutoksia ennen sen lähettämistä arviointiin tai hylätään käsikirjoitus. Vertaisarviointiin lähetettyjen käsikirjoituksen arvioijia pyydetään tarkastelemaan artikkelia kokonaisuutena, sen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä. Arvioijat tarkastelevat, puuttuuko artikkelista mitään olennaista, mitä uutta artikkelissa on, onko artikkelissa turhaa toistoa, asiavirheitä tai epätarkkuuksia ja millainen artikkeli on luettavuudeltaan ja tyyliltään. He arvioivat, onko käytetty teoria/tutkimusmalli  sopiva valitun tutkimusongelman kannalta, ovatko johtopäätökset ja tulokset luotettavia, onko pohdinta johdonmukaista ja olennaiseen keskittyvää, tuottaako artikkeli uutta tietoa, onko käsikirjoitus kirjoitettu hyvin ja ytimekkäästi sekä ovatko kirjallisuusviitteet relevantteja. Arvioijia pyydetään arvioimaan, onko artikkeli

-hyväksyttävissä sellainaan

-kun ehdotetut muutokset on tehty

-korjattuna ja uudelleen arviointiin lähetettynä

tai onko artikkeli hylättävä ja millä perusteella. Samoin arvioijat voivat suositella artikkelin julkaisemisesta katsauksua ja puheenvuoroja -osastolla. Päätoimittajat tekevät lopulliset päätökset.          

 

--

Tidskriften Arbetslivsforskning ges ut av föreningen för arbetslivsforskning. Tidskriftens mål är att främja forskning, diskussion och utveckling med inriktning på arbetsliv och arbetssamhälle. Tidskriften har publicerats sen 2003 och är en mångsidig och tvärvetenskaplig forum för forskare och andra sakkunniga. Tidskriften utkommer tre gånger om året, och ibland publiceras temanumren. Artikelmanuskript går igenom en normal vetenskaplig peer review -granskning ("double blind"). Publicering av material i andra delar av tidskriften beslutas av redaktionen. Allt material i publikationen är omedelbart och helt öppet. Arbetslivsforskning publicerar artiklar och andra texter på båda inhemska språk.