Ammatti-identiteetin muovautuvuus ja työntekijöiden käyttämät selviytymisstrategiat vakuutusalalla

  • Marjo Kumpula

Abstrakti

Ammatti-identiteettien muovautumisen tarve on korostunut monissa ammateissa työn muutosten myötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vakuutusalan työssä tapahtuneet merkittävät muutokset ovat vaikuttaneet vakuutusalan työntekijöiden ammatti-identiteettiin ja millä strategioilla työntekijät selviävät. Tutkimuksessa käytettiin niin sanottua mixed methods -tutkimusotetta. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui kirjoitelmista, haastatteluista sekä kyselystä, johon vastasi 686 vakuutusalan työntekijää neljästä suurimmasta vakuutusyhtiöstä. Aineistoa analysoitiin esimerkiksi eksploratiivisella faktorianalyysilla ja käyttämällä teemoittelua. Tutkimuksen tulosten mukaan tällä hetkellä vallitsevaan asiakaspalvelijan identiteettiin eri ulottuvuuksineen kohdistuu lukuisia muutospaineita: työn myynnillisyyden lisääntyminen, kasvanut puhelinpalvelutyö ja vakuutusyhtiöiden ja pankkien työtehtävien lähentyminen. Työntekijät reagoivat ammatti-identiteettinsä muutospaineisiin erilaisin keinoin. Näitä vakuutusalalla ovat sopeutuminen, koulutususko, sinnitteleminen ja vetäytyminen.

Osasto
Artikkelit