Palkkatyön merkityksellisyys

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia työstä

Kirjoittajat

  • Arto O. Salonen
  • Annukka Tapani

Abstrakti

Tutkimme palkkatyön merkityksellisyyttä ammatillisessa koulutuksessa, jossa toteutettiin kokonaisvaltainen uudistus vuonna 2018. Kysymme, mitkä tekijät ovat yhteydessä merkityksellisyyden kokemuksiin opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä ja mitkä tekijät estävät merkityksellisyyden kokemusten muodostumista. Tutkimusaineistona on opetus- ja ohjaushenkilöstön kirjoitukset (n=20), joita analysoimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulostemme mukaan merkitykselliseksi koetun palkkatyön keskeinen tekijä on kokemus omannäköisesti toteutuvasta työstä, joka liittyy rakentavasti osaksi työyhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Merkityksellisyyden kokemusta estävät sosiaaliset ongelmat kuten kokemukset yhteenkuulumattomuudesta ja irrallisuudesta sekä rakenteelliset ongelmat kuten kiire ja työn johtamisen laatu. Niin ikään kokemus omasta riittämättömyydestä ja heikosta työn hallinnasta vähentää työn merkityksellisyyttä. Johtopäätöksenämme on, että työn merkityksellisyyden kokemusta säilyttävä tai parantava ammatillisen koulutuksen kehittäminen on mahdollista, kun varmistetaan, että jokaisen opettajan oma erityinen osaaminen on käytössä yhteisen päämäärän tavoittelussa. Sen sijaan työn itsenäisyyden lisääminen ei paranna työntekijän kokemusta työn merkityksellisyydestä. Tämä viittaa siihen, että koulutusorganisaation yhteiskunnallinen tehtävä pitäisi sanoittaa mahdollisimman selkeästi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-26