Irtisanominen vuorovaikutustilanteena

  • Maarit Valo
  • Reeta Nitovuori

Abstrakti

Irtisanomistilanne on vaikea irtisanottavalle mutta haastava myös irtisanojalle. Irtisanomistilanteesta on johtajille tarkoitettua opaskirjallisuutta, mutta tutkimusta on niukasti, ja varsinkin vuorovaikutuksen näkökulma on tutkimuksesta puuttunut. Tutkimme irtisanottujen kokemuksia irtisanomistilanteesta ja sen vuorovaikutuksesta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka irtisanotut kuvaavat johtajan ja itsensä välistä vuorovaikutusta huonon uutisen eli irtisanomisen kertomis- ja kuulemistilanteessa. Tarkasteltavina ovat kokemukset sekä oman itsen että johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Aineistona olivat kahdeksan irtisanotun avoimet haastattelut, jotka analysoitiin teemoittelun avulla. Haastateltujen kokemukset tiivistettiin myös kehysanalyysin avulla lähestymistavoiksi, jotka kuvaavat irtisanomistilanteen ja sen vuorovaikutuksen merkityksentämistä. Tuloksissa jäsennetään irtisanomistilanteen kokemuksia vuorovaikutuskäyttäytymisen kuvauksina. Irtisanomistilanne näyttäytyy yhtenä työelämän ja työorganisaation rituaalitilanteista. Se on vastavuoroinen, yhdessä hoidettu tilanne, jossa myös toisen osapuolen rooli ymmärretään hyvin. Kuitenkin irtisanomistilanne koetaan monelta osin ristiriitaisesti, ja sen kirjoittamattomia sääntöjä kyseenalaistetaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 5, 2019