Työn voimavarat ja organisaatioon sitoutuminen suomalaisyritysten yksiköissä Suomessa ja Venäjällä

Kirjoittajat

  • Tiina Saari
  • Harri Melin

Abstrakti

Tässä artikkelissa vertaillaan organisaatiositoutumista ja sen taustatekijöitä kahden suomalaisyrityksen Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä.
Artikkelin tutkimuskysymys on, kummassa maassa työntekijät ovat sitoutuneempia organisaatioonsa ja ovatko suomalaisten ja venäläisten työntekijöiden organisaatiositoutumiseen yhteydessä erilaiset työn voimavarat. Analyysimenetelminä on käytetty ristiintaulukointia, varianssianalyysiä ja logistista regressioanalyysiä. Tutkimuksen tulosten mukaan Venäjällä sijaitsevien yksiköiden työntekijät ovat
kummassakin organisaatiossa sitoutuneempia kuin Suomessa sijaitsevien yksiköiden työntekijät. Regressioanalyysin perusteella sekä Suomessa että Venäjällä työntekijöiden organisaatiositoutumiseen olivat yhteydessä työyhteisön tuki sekä kehittymismahdollisuudet työssä. Suomalaisten työntekijöiden sitoutumista vahvistavat lisäksi mahdollisuudet vaikuttaa työhön. Tyytyväisyydellä johtamiseen tai palkkaan ei sen sijaan ollut kummassakaan maassa tilastollisesti merkitsevää yhteyttä organisaatiositoutumiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu