Vuoden 2018 parhaan artikkelin palkinto

2019-06-19

Vuoden 2018 parhaan artikkelin palkinto myönnetään Ulla Karvoselle, Pilvi Heinoselle, Liisa Tainiolle, Sara Routarinteelle, Maria Ahlholmille heidän artikkelistaan ”Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajan toimintaa selittämässä”. Artikkeli on julkaistu teemanumerossa Kasvatus, koulutus ja muistitieto (Vol 12 Nro 4), ja tarkastelee laajaan muistitietoaineistoon perustuen koulun kontekstiin sijoittuvia kosketusmuistoja ja erityisesti sitä, miten entiset oppilaat selittävät opettajiensa toimintaa kosketustilanteissa.

Kasvatus & Aika myöntää vuosittain palkinnon yhdelle erityisen ansioituneelle artikkelille. Valitsija vaihtuu vuosittain, ja vuoden 2018 valitsijana on toiminut Heini Hakosalo (FT, Dosentti).

Lausunnossaan Hakosalo toteaa, että palkittu artikkeli valottaa kasvatuksen keinojen, kokemusten ja ihanteiden historiallisuutta, niiden muutosta ajassa. Historioitsijan näkökulmasta artikkeli edustaa muistitietohistoriaa, joka on vahvasti esillä Kasvatuksessa ja Ajassa. Artikkeli tuo yhteen kaksi ilmiötä, kosketuksen ja koulun, joita harvoin on tutkittu yhdessä. Myös aistihistoriassa kosketus on jäänyt näön ja kuulon varjoon. Aistikokemuksen tutkimuksella on kiinnostavia yhtymäkohtia tunteiden historiaan, ja artikkeli tuokin selvästi esiin muistojen, aistien ja tunteiden tiiviin suhteen. Näitä ilmiöitä artikkeli tarkastelee erittäin osaavasti ja tavalla, jota voisi nimittää anteliaaksi. Se kuvaa huolellisesti paitsi tuloksia myös tutkimusprosessia, mikä on omiaan hyödyttämään myös muita tutkijoita. Sama pätee tiiviiseen mutta suomalaisen tutkimuksen osalta kattavaan kirjallisuuskatsaukseen. Analyysi liikkuu sulavasti eri aikatasojen välillä, osoittaen muisteluajankohdan suuren merkityksen sille, miten kokemukset sanallistetaan. Tulokset havainnollistavat myös, kuinka muistaminen on yhtä aikaa sekä henkilökohtaista että kulttuurista ja kollektiivista. Tarkentaminen nimenomaan selittämiseen on onnistunut ratkaisu. Tarve ymmärtää ja selittää on perustavanlaatuinen. Se voi olla muistelemista motivoiva tekijä, ja se on usein voimakkaasti läsnä myös itse kerronnassa, mutta se on harvoin ollut analyyttisen erityishuomion kohteena kuten tässä tutkimuksessa.

Valitsijana toiminut Heini Hakosalo työskentelee yliopistotutkijana Oulun yliopistossa, Tieteiden ja aatteiden historian oppiaineessa. Hän on tieteenhistorian dosentti Turun yliopistossa. Hakosalo on erikoistunut lääketieteen ja terveyden historiaan on tutkinut mm. lääkärikoulutuksen historiaa. Tällä hetkellä hän johtaa syntymäkohorttitutkimuksen historiaa käsittelevää akatemiahanketta. Kasvatus ja Aika –lehden toimituskunnassa hän toimi 2007-15.

Palkinto myönnettiin Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivillä Oulussa 12.6.2019.

Onnea palkituille, ja kiitos korkeatasoisesta artikkelista!

Maija Lanas

Päätoimittaja, Kasvatus & Aika

Kuvassa Kasvatus & Ajan entinen päätoimittaja Kaisa Vehkalahti, palkinnon vastaanottaja Ulla Karvonen ja päätoimittaja Maija Lanas

Palkinto2019_kuva21.jpg