Lehden historiaa

Kasvatuksen historian tiedejulkaisulle on ollut tilausta

Jukka Rantala

Suomessa kasvatuksen historian tutkimus hiipui 2000-luvun alussa. Alaa harrastettiin suomen- ja ruotsinkielisissä kouluhistoriallisissa seuroissa, mutta tiedemaailmasta kasvatuksen historian tutkimus oli katoamassa. Alan ainoan professorin eläköidyttyä professuuri määriteltiin uudelleen, eikä yliopistoissa vastedes ollut kasvatuksen historian virkoja. Kasvatuksen historian opetusta vähennettiin kasvatustieteessä, ja tutkimuksen ohjaaminen jäi muiden vastuulle. Tämä johti opinnäytetöiden määrän vähenemiseen. Historiatieteen puolella kasvatusilmiöiden tutkiminen oli marginaalissa ja leimallisesti nuorten tutkijoiden varassa. Tieteidenvälistä yhteistyötä ei kasvatuksen historian alalla harrastettu. Tilanteen korjaamiseksi perustettiin vuonna 2005 monitieteinen kasvatuksen historian verkosto, joka alkoi kaksi vuotta myöhemmin julkaista Kasvatus & Aika.

Kasvatus & Ajan oli tarkoitus toimia kasvatuksen historian tutkijoiden monitieteisenä yhteistyöfoorumina. Lehden toimintakenttä laajeni kuitenkin pian kattamaan laajasti kasvatuksen yhteiskunnallista tutkimusta. Lehden taustaorganisaatiossa alkuvuosina toimineiden neljän tiedeseuran nimet kertovat lehden perustajatahojen taustoista: Suomen kouluhistoriallinen seura, Suomen historiallinen seura, Aikuiskasvatustieteen tutkimusseura ja Suomen kasvatustieteellinen seura.

Heti alusta alkaen lehdessä julkaistiin korkeatasoisia, vertaisarvioituja artikkeleita. Varsinkin alkuvuosina lehden tehtävänä nähtiin myös kirjoittajakoulutus. Toimittajat eivät suoralta kädeltä tyrmänneet nuorten tutkijoiden vertaisarviointiin kelpaamattomia tekstejä vaan opastivat tekstien jatkokehittelyyn. Lehti paikkasi näin omalta osaltaan yliopistoista puuttuvaa kasvatuksen historian ohjausta.

Kasvatus & Aika toimi myös eri tieteenaloilta tulevien tutkijoiden kohtauspaikkana. Yhdessä tekemisen oli tarkoitus häivyttää pinttyneitä tieteenalahierarkioita. Aluksi artikkelitarjouksia tuli lähinnä kasvatus- ja historiatieteiden piiristä. Aikaa myöten lehden löysivät myös monien muiden tieteenalojen edustajat.


Lehden toimituksen jäseniä Urho Kekkosen Arkiston pihalla helmikuussa 2011. Vas. Petteri Hansen, Janne Säntti, Heini Hakosalo, Jukka Rantala ja Kirsti Salmi-Niklander, edessä Annukka Jauhiainen.

Vuodesta 2011 Kasvatus & Aikaa on julkaissut Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Lehteä tehdään talkoovoimin noin kolmen tuhannen euron vuosibudjetilla. Vastaavalla periaatteella toimivien julkaisujen elinkaari katkeaa yleensä tekijöiden innon hiipuessa 6–7 vuoden kohdalla. Vuosi 2019 on Kasvatus & Ajalla kuitenkin jo kolmastoista toimintavuosi, mikä kertoo paitsi toimituksen uusiutumisesta myös tutkimusalan elinvoimaisuudesta.

Neljästi vuodessa ilmestyvä, vapaasti saatavilla oleva ja talkootyönä tehty Kasvatus & Aika on poikkeuksellinen julkaisukentässä. Kirjoittajille tiheä ilmestymistiheys merkitsee lyhyempää käsittelyaikaa, mutta toimittajille se tietää taukoamatonta toimitustyötä. Lehden toimitus onkin kasvanut vuosien saatossa. Alkuvuosiin verrattuna Kasvatus & Aikaa tehdään tänä päivänä kaksinkertaisella toimittajamäärällä. Halukkaita lehden toimitukseen on kuitenkin enemmän kuin voidaan ottaa, mikä kertoo alan tutkijajoukon laajuudesta ja lehden arvostuksesta.

Lehden tulevaisuus näyttää valoisalta. Kasvatus & Aika on vuosia ollut kotimaisten tiedelehtien lukijatilastojen kärkisijoilla, mikä osoittaa, että kasvatuksen ilmiöiden historiallis-yhteiskunnallinen tarkastelu kiinnostaa lukijoita. Artikkeleita tarjotaan lehteen kasvavassa määrin. Kasvatus & Ajan artikkelit myös tavoittavat lukijansa, koska lehti on perustamisestaan lähtien ollut saatavilla ilman tilausmaksuja tai maksumuureja. Vapaan saatavuuden periaatteen noudattamista on pidetty niin tärkeänä, ettei siitä ole luovuttu, vaikka lehden taustaseuran talous on sen takia ollut vaakalaudalla. Lehteä tehdään taustaseuran jäsenmaksutuloilla ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutuella. Liittymällä Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran jäseneksi (http://www.kasvhistseura.fi/jaseneksi) lehden kirjoittajat ja lukijat voivatkin varmistaa Kasvatus & Ajan ilmestymisen jatkossakin.