Toimituskunta

Päätoimittajat:
Henri Pettersson (FT, FT, päätoimittaja, OY) tutkii kriittisen ajattelun kasvatustavoitteen mahdollisuuksia ja rajoitteita etenkin demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Hän on taustaltaan myös filosofian, historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja. ( henri.pettersson(at)oulu.fi )

Hanna-Maija Huhtala (KM, FT, päätoimittaja, OY) on väitellyt kasvatusfilosofiasta. Tutkimusintressejä ovat muun muassa kriittinen teoria (erityisesti Theodor W. Adornon), kasvatusfilosofian ja empirian suhde, sekä filosofinen pragmatismi. ( hanna-maija.huhtala(at)oulu.fi )

Toimitussihteeri:
Jenna Koskelainen (FM, toimitussihteeri, JYU) on  väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella. ( jenna.k.koskelainen(at)jyu.fi )

 

Toimituskunta:

Anu Alanko (KT, YTM, OY) on väitellyt yleisen kasvatustieteen alalta lasten ja nuorten osallisuuteen liittyen. Tämän lisäksi hän on tarkastellut oppilaskuntatoimintaa. Väitöksen jälkeisinä vuosina Alangon tutkimusintressejä ovat olleet kodin ja koulun välinen yhteistyö, perheen ja läheissuhteiden kysymykset, nuorten koulutuspolut sekä viimeisimpinä digitalisaation tarkastelu sosiologisesta näkökulmasta. Tekeillä oleva sosiologian väitöstutkimus käsittelee oppilashallintojärjestelmä Wilmaa sosiomateriaalisena kokoonpanona. Alanko on kiinnostunut erityisesti laadullisen ja monimenetelmäisen tutkimuksen metodologisista ja metodisista kysymyksistä. 

Riikka Hohti (FT, HY, OY) on kirjoittanut lasten näkökulmista, koulun materiaalisuudesta ja ajallisuudesta sekä kehittänyt posthumanistisia ja feministisiä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja. Riikan tämänhetkinen tutkimus kohdistuu lapsi-eläinsuhteisiin ja lapsuuden digitaalisuuteen.

Essi Jouhki (FT, JYU) on tutkinut lapsuuden ja nuoruuden muistamista, nuoruuden historiaa sekä oppikoulujen kouluarkea ja -kulttuuria. Tämän hetkinen tutkimus keskittyy leikkipuistoihin sekä koululaisaktivismin historiaan Suomessa.

Ulla Karvonen (KT) käsitteli kasvatustieteen alan väitöskirjassaan oppimateriaalien käyttämistä opetuksessa. Väitöstutkimuksensa jälkeen hän on tutkinut kehollista vuorovaikutusta ja erityisesti koskettamista opetus- ja ohjaustilanteissa. Tällä hetkellä häntä kiinnostavat lisäksi lukutaidon ja kirjallisuuden opetukseen liittyvät kysymykset sekä erilaiset kouluun suuntautuvat lukutaitohankkeet. 

Veli-Mikko Kauppi (KT, OY) on kasvatusfilosofi, jota kiinnostaa kasvatuksen teorian soveltaminen erilaisiin konteksteihin, suomalaisesta luokkahuoneesta kansainvälisiin kansalaisyhteiskunnan kysymyksiin. Kaupin teoreettinen tausta on ennen kaikkea pragmatismissa, työkokemusta hänellä on sekä sosiaali- että kasvatusaloilta.

Mikko Kohvakka (FT, UEF) väitteli korkeakouluhistoriasta. Hänen erikoisosaamisaluettaan ovat korkeakouluhistorian ohella tiede- ja korkeakoulupolitiikka sekä aluetutkimus, erityisesti aluepolitiikan tutkimus.

Sofia Kotilaisen (FT, dosentti, KTM, YTM, JYU) erityisaloja ovat perhehistoria, elämäkerrallinen tutkimus, henkilönnimistö ja nimeämiskäytäntöihin liittyvät ajattelutavat, luku- ja kirjoitustaidon tutkimus, (kansan)kirjastojen historia sekä kasvatuksen ja koulutuksen historia.

Alina Kuusisto (FT, UEF) on väitellyt Suomen historian alalta 1970-luvun yliopistojen politisoitumisesta. Hän on kiinnostunut etenkin alue- ja paikallishistoriasta, muistitietotutkimuksesta sekä diskursiivisista menetelmistä. Tällä hetkellä hän tutkii 1800-luvun suomalaisen poliittisen tilan käsitehistoriaa.

Erkki T. Lassila

Sirkku Lähdesmäki

Pekka Mertalan (KT, JYU) kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen digitalisaatioon liittyvät teemat.

Mari Mielityinen-Pachmannin (KT, Uni Jena) erityisaloja ovat yleinen pedagogiikka, esteettinen kasvatus, kasvatustieteen historia erityisesti saksalaisella kielialueella, toiseus monikulttuurisuuden ja inkluusion näkökulmasta, sekä vertaileva kasvatustiede.

Arto Nevalan (FT, dosentti, UEF) erikoisaloja korkeakoulutus, erityisesti valikoituminen, koulutuspolitiikka sekä historian ja yhteiskuntaopin opetus. Tutkimusta ja julkaisuja myös liikunta- ja urheiluhistoriasta sekä kansalaisyhteiskunnan järjestötoiminnasta.

Karoliina Puranen-Impola (FT, JYU) on tutkimuksessaan käsitellyt koulutuksen ja kasvatuksen, lapsuuden ja nuoruuden sekä sukupuolihistorian teemoja. Väitöskirjassaan hän perehtyi suomalaisten 1900-luvun alun oppikoulujen rangaistuskäytänteisiin ja parhaillaan meneillä olevassa tutkimuksessa hän tarkastelee lastensuojelun historiaa.

Ari Siveniuksen (PhD, UEF) tutkimukset ovat viime vuosina keskittyneet eri kasvatuskonteksteja läpäisevän eriarvoisuuden problematiikan teemaan.

Tuure Tammi (FT, OY) toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston Animate- ja Citirats-hankkeissa. Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa ovat käsitelleet monilajisuuden, hoitamisen, ruumiillisuuden ja myrkyllisyyden kysymyksiä lapsuuden ja kasvatuksen rajapinnoilla. 

Minna Uiton (KT, OY) osaaminen kohdistuu opettajuuden tutkimuksen sekä muistoja ja muistelua koskevan tutkimuksen alueelle. Hänen metodologinen asiantuntemuksensa on laadullisen tutkimuksen, erityisesti kerronnallisen tutkimuksen alueella.


Toimitusneuvosto:
Prof. emerita Sirkka Ahonen, HY
Prof. Outi Fingerroos, JY
Dos. Heini Hakosalo, OY
Dos. Jussi Hanska, HY, TaY
Prof. Anja Heikkinen, TaY
Prof. emeritus Antero Heikkinen, UEF
Dos. Lea Henriksson, TaY
Dos. Rauno Huttunen, UEF
FT Kirsi-Maria Hytönen, JYU
Prof. Juha Hämäläinen, UEF
Dos. Tapani Innanen, UEF
Dos. Seija Jalagin, OY
Dos. Arto Jauhiainen, TY
Dos. Mervi Kaarninen, TaY
FT Elina Katainen, HY
Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo
FT Kari Kantasalmi, HY
Dos. Pirkko Leino-Kaukiainen, HY
Dos. Lauri Kemppinen, TY
Prof. Pauli Kettunen, HY
Prof. Joel Kivirauma, TY
Prof. Leena Koski, UEF
Dos. Anu Lahtinen, HY
Dos. Esko M. Laine, HY
FT Tuomas Laine-Frigren
Dos. Markku Leinonen, JY
Dos. Jan Löfström, HY
FL Elina Makkonen, UEF
Prof. Pirjo Markkola, TaY
Dos. Arto Nevala, UEF
Prof. Marjaana Niemi, TaY
Dos. Anne Ollila, TY
Dos. Ulla-Maija Peltonen, HY
Dos. Panu Pulma, HY
Prof. emerita Marjatta Rahikainen, HY
Prof. Risto Rinne, TY
Prof. Hannu Ruonavaara, TY
Prof. emeritus Hannu Simola, HY
Prof. Pauli Siljander, OY
Prof. Irma Sulkunen, TaY
KT Vesa Tuominen, UEF
Prof. Michael Uljens, ÅA
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, TY
Dos. Sinikka Vakimo, UEF
Dos. Kaisa Vehkalahti, OY
Prof. Arja Virta, TY
Dos. Minna Vuorio-Lehti, TY
Prof. Veli-Matti Värri, TaY
Dos. Kari Väyrynen, OY
Prof. Jukka Rantala, HY