Ohjeet vertaisarviointiin

Ohjeita Kasvatus & Aika -julkaisun artikkelien arvioitsijoille

Tutkimusartikkelien julkaiseminen Kasvatus & Aika -julkaisussa edellyttää kahden arvioitsijan vertaisarviointia. Arvioitsijat pysyvät kirjoittajille anonyymeinä, eikä kirjoittajan henkilöllisyyttä paljasteta arvioitsijoille.

Arvioijiin otetaan yhteyttä journal.fi-järjestelmän kautta. Keskustelu referee-lausunnoista sekä lausuntojen jättäminen tapahtuvat myös järjestelmän kautta. Järjestelmän käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja tunnuksen käyttöönottoa. Lausunnonantaja voi käyttää samoja tunnuksia järjestelmässä jättäessään lausuntoja tai tarjotessaan artikkeleita mihin tahansa järjestelmässä mukana olevaan lehteen. Mikäli järjestelmän käyttämisessä on ongelmia, ottakaa yhteys päätoimittajaan ja toimitussihteeriin sähköpostitse.

Odotamme lausuntoa arvioitsijalta kuukauden sisällä siitä, kun häneen on otettu yhteyttä journal.fi-sivuston kautta. Artikkelin toimittajat välittävät arviot kirjoittajalle. Jos arvioitsijat suosittelevat artikkelin julkaisemista, voi tekijä viimeistellä ja täydentää artikkeliaan arvioitsijoiden ehdottamalla tavalla.

Ohessa joukko kysymyksiä, joita lehden toimitus toivoo arvioitsijan käsittelevän lausunnossaan:
1. Onko tutkimusaihe relevantti, kiintoisa ja tärkeä?
2. Ovatko tutkimusasetelma ja -menetelmät, lähdeaineisto, tutkimuksen toteutus ja käytetty tutkimuskirjallisuus tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksen suhteen?
3. Onko artikkelin tieteellinen taso sopiva referee-julkaisuun?
4. Onko artikkelin kieli luettavaa ja esitystapa (myös kuviot ja taulukot) johdonmukainen?
5. Mitä muutoksia artikkeliin tulisi ehdottomasti tehdä, jotta se olisi julkaistavissa?

Lausunto voi noudattaa edellä mainittua rakennetta, mutta arvioitsija voi kirjoittaa sen myös parhaaksi näkemällään tavalla.

Yhteenveto:
A) Suosittelen artikkelin julkaisemista ilman korjauksia.
B) Suosittelen artikkelin julkaisemista vähäisin korjauksin.
C) Suosittelen artikkelin julkaisemista, mutta tämä edellyttää sitä ennen merkittäviä korjauksia ja parantelua.
D) En suosittele artikkelin julkaisemista.