Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia koronapandemian aiheuttamista muutoksista työssä keväällä 2020

Kirjoittajat

  • Susanna Gillberg Ebeneser-säätiö
  • Inkeri Ruokonen Turun yliopisto

Avainsanat:

covid-19, varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen henkilöstö, työyhteisö, pedagogiikka, etäopetus, nykydokumentointi

Abstrakti

Koronavirustaudin (Covid-19) aiheuttama pandemia toi poikkeusolot myös suomalaiseen varhaiskasvatukseen maaliskuussa 2020. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö koki päiväkoteihin kohdistuneet toimenpiteet maalis–kesäkuussa 2020 erityisesti työyhteisön ja työtehtävissä tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytettiin Lastentarhamuseon nykydokumentointitarkoitukseen keräämää verkkokyselyaineistoa, johon vastasi 587 varhaiskasvatuksen työntekijää ympäri Suomea 26.3.–30.6.2020 välisenä aikana. Tutkimusaineistoa analysoitiin aineistolähtöisen laadullisen sisällönanalyysin periaattein. Aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin poimimalla vastausten ydinviestit, joista muodostettiin yksinkertaistettuja teemoja tulkintaa varten. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemukset poikkeusajalta vaihtelivat. Poikkeustilannetta käsiteltiin toisissa työyhteisöissä lähinnä jakamalla virallisia tiedotteita, kun toisissa työyhteisöissä yhteinen keskustelu koettiin tärkeäksi. Poikkeusaikana varhaiskasvatuksen henkilöstöllä oli esimerkiksi enemmän aikaa paneutua varhaiskasvatussuunnitelmien kirjaamiseen ja oppimisympäristön järjestämiseen. Muutoksia raportoitiin myös pedagogiikassa, ja osa päiväkodeista alkoi järjestää niin kutsuttua etävarhaiskasvatusta, vaikkei siihen ollut mitään yleisiä ohjeistuksia tai välineitä. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot voidaan nähdä päiväkodeissa työyhteisöä kohdanneena kriisitilanteena. Päiväkotien johtajat ovat avainasemassa vastaavien kriisien käsittelyssä, ja tutkimustulokset osoittavat, millaisiin asioihin ja toimenpiteisiin henkilöstö olisi kaivannut tukea erityisesti varhaiskasvatuksen johdolta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-18

Viittaaminen

Gillberg, S., & Ruokonen, I. (2022). Varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia koronapandemian aiheuttamista muutoksista työssä keväällä 2020. Kasvatus & Aika, 16(1), 42–66. https://doi.org/10.33350/ka.111295