Tietokonevallankumous ja ohjelmoinnillinen ajattelu peruskoulussa – Havaintoja mikro- ja makrotasoilta

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Janne Fagerlund Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ohjelmointi, ohjelmoinnillinen ajattelu, Scratch, perusopetus

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Teaching, Learning and Assessing Computational Thinking through Programming with Scratch in Primary Schools, Jyväskylän yliopistossa 5.11.2021. 

Väitöskirjassa tutkitaan ”ohjelmoinnilliseksi ajatteluksi” lanseeratun tieto- ja taitokokonaisuuden oppimista, opettamista ja arviointia perusopetuksessa. Tämän erityisesti ohjelmoinnin kautta opittavan osaamiskokonaisuuden tuloa koulumaailmaan on kiihdyttänyt ennen kaikkea tietokoneiden ja tietokoneohjelmien kasvanut läsnäolo eri elämänalueilla. Ohjelmoinnillinen ajattelu on kuitenkin ollut jokseenkin hajanaisesti ymmärretty aihepiiri kasvatusalalla, mistä kielii muun muassa sen varsin suppea jalansija peruskoulumme opetussuunnitelmassa. Väitöstutkimuksessa selkeytettiinkin ohjelmoinnillisen ajattelun kasvatustavoitteita määrittelemällä aihealueen opetuksen perusprinsiipit. Tutkimuksen keskiössä oli lisäksi lapsille ja nuorille suunnattu ohjelmointiympäristö Scratch, jonka kontekstissa toteutettiin empiirinen tapaustutkimus kolmessa 4.-luokassa. Löydökset luokkahuoneista havainnollistivat, miten Scratch-ohjelmoinnissa voidaan monipuolisesti opettaa, oppia ja arvioida oppilaiden ohjelmoinnillista ajattelua luovaan ongelmanratkaisuun perustuvassa projektiluontoisessa työskentelyssä. Yhteiskunnallisesti tärkeään aihepiiriin on kaikkiaan oleellista kiinnittää eri kasvatusalan toimijoita paremmin jatkossa.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-03-18

Viittaaminen

Fagerlund, J. (2022). Tietokonevallankumous ja ohjelmoinnillinen ajattelu peruskoulussa – Havaintoja mikro- ja makrotasoilta: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(1), 121–127. https://doi.org/10.33350/ka.111888