Lasten osallisuuden mahdollisuudet kuvataiteen traditioissa

Varhaiskasvatuksen opettajien kuvauksia päiväkotien kuvataidekasvatuksesta

Kirjoittajat

Avainsanat:

kuvataidekasvatus, osallisuus, varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme varhaiskasvatuksen opettajien kuvauksia onnistuneesta kuvataidekasvatustoiminnasta. Olemme kiinnostuneita erityisesti siitä, millaisena osallisuus kuvataan toiminnassa ja miten osallisuus on suhteessa kuvataidekasvatuksen traditioihin. Osallisuus ymmärretään tutkimuksessa sosiaalisena ja poliittisena ilmiönä, jossa korostuvat yhteisöllisyys, yhteisöön kuuluminen ja yhteisössä toimiminen, päätösten tekeminen ja -tekoprosessit sekä vaikuttaminen. Aineisto on kerätty osana Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaa arviointia, jossa tarkasteltiin viisivuotiaiden pedagogiikkaa ja taito- ja taidekasvatuksen tilaa varhaiskasvatuksessa. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa hyödynnettiin abduktiivista sisällönanalyysiä, jota on toteutettu sekä laadullisena että määrällisenä. Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen kuvataiteessa korostuu aikuisjohtoisuus ja kuvataidetta toteutetaan usein menetelmälähtöisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet osallisuuden sekä kuvallisen ilmaisun osalta jäävät vähälle huomiolle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-21

Viittaaminen

Moilanen, J. H., Juutinen, J., & Siippainen, A. (2024). Lasten osallisuuden mahdollisuudet kuvataiteen traditioissa: Varhaiskasvatuksen opettajien kuvauksia päiväkotien kuvataidekasvatuksesta. Kasvatus & Aika, 18(1), 5–22. https://doi.org/10.33350/ka.127154