Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä

Pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

pakolaisuus, maahanmuutto, trauma, Ukraina, näkymätisöinti, pakolaiskasvatus

Abstrakti

Tämä artikkeli tarkastelee, miten Suomen kouluissa käsitellään pakolaisuuteen liittyviä aiheita ja pakolaistaustaisten oppilaiden kokemuksia. Artikkeli pohjautuu vuoden 2022 lopussa opettajilta, rehtoreilta ja koulunkäynninohjaajilta kerättyyn kyselyaineistoon (n = 267) ja kyselyä tarkentaviin puolistrukturoituihin opettajahaastatteluihin (n = 15). Tätä artikkelia varten on analysoitu kaksi kyselyn avokysymystä ja kaksi kysymystä opettajien haastatteluista. Tulokset osoittavat, että koulujen henkilökunta toivoo lisää tietoa ja koulutusta siitä, miten pakolaisuutta voi käsitellä iänmukaisesti, turvallisesti ja sensitiivisesti koulun arjessa. Useilla opettajilla oli pelko, että pakolaisuudesta puhuminen voi kuormittaa tai traumatisoida oppilaita. Vastauksissa korostuivat opettajien pyrkimykset rakentaa turvallista ilmapiiriä ja kohdella sekä pakolaisoppilaita että luokan muita oppilaita kunnioittavasti. Nämä pyrkimykset vaikuttivat siihen, miten opettajat lähestyivät pakolaisaiheita luokissa. Lähestymistavat jakautuivat kolmeen ryhmään, joita kutsumme tasapainoiluksi, tilan antamiseksi ja näkymätisöinniksi. Pakolaisuuden ja muiden vaikeiden aiheiden käsittely koulussa vaatii hyvää oppilaantuntemusta, sujuvaa tiedonkulkua, tarpeeksi pieniä ryhmäkokoja ja riittäviä työaikaresursseja. Ukrainan sota ja sotaa paenneiden oppilaiden siirtyminen perusopetuksen piiriin lisää aiheen ajankohtaisuutta suuressa osassa Suomen kouluja.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Kaukko, M., Petäjäniemi, M., Harju-Autti, R., Haswell, N., Alisaari, J., Heikkola, L. M., & Mustonen, S. (2023). Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä: Pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa. Kasvatus & Aika, 17(4), 45–63. https://doi.org/10.33350/ka.127378