Terveydenhuollon priorisointi politiikkaprosessina ja käsitteenä

Kirjoittajat

  • Johanna Lammintakanen
  • Juha Kinnunen
  • Jari Kylmä

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on analysoida terveydenhuollon priorisoinnin käsitettä ja sen kehittymistä ajallisesti sekä pohtia käsitteellisen kehityksen yhteyttä terveydenhuollossa ja laajemminkin yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Käsiteanalyysissä sovellettiin Rodgersin evolutionaarista käsiteanalyysimallia, joka ohjaa tarkastelemaan valittua käsitettä ja sen ajallista kehittymistä systemaattisesti aikaisemman kirjallisuuden perusteella. Käsiteanalyysiin valittiin 53 pääsääntöisesti kansainvälistä artikkelia, jotka analysoitiin induktiivisesti sisällön analyysillä. Terveydenhuollon priorisointi osoittautui ajassa muuttuvaksi sekä käsitteenä että ilmiönä. Sekä priorisointia edeltävät tekijät että käsitteen ominaisuudet heijastelevat viime vuosikymmenten yhteiskunnallisia ja terveyspalveluissa tapahtuneita muutoksia. Terveydenhuollon priorisoinnin seurauksia ei juurikaan tunnisteta. Terveyspolitiikan näkökulmasta käsitteen selkeyttäminen on tarpeellista, jotta poliittisessa päätöksenteossa ymmärretään paremmin, mistä terveydenhuollon priorisoinnissa on kyse.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

Viittaaminen

Lammintakanen, J., Kinnunen, J., & Kylmä, J. (2006). Terveydenhuollon priorisointi politiikkaprosessina ja käsitteenä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 43(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/1909