Eläytymistarinat nuorten itsenäistymisen tulkkina

Kirjoittajat

  • Hanna Posti-Ahokas
  • Susanna Haveri
  • Päivi Palojoki

Abstrakti

Artikkelin tavoitteena on arvioida eläytymismenetelmää laadullisen aineiston keruumenetelmänä ja pohtia menetelmän käyttöön liittyviä luotettavuusnäkökohtia. Artikkeli pohjautuu Haverin (1) tutkimukseen, jossa selvitettiin 76 lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden käsityksiä itsenäistymisestä ja muuttamisesta lapsuudenkodista omaan kotiin. Tutkimukseen osallistujat kirjoittivat eläytymistarinat kahden eri kehyskertomuksen perusteella, jotka johdattelivat tarkastelemaan itsenäistä elämää, arkea ja sen toimivuutta onnistuneesta ja ei niin onnistuneesta näkökulmasta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Eläytymismenetelmä tuotti rikkaan kerronnallisen aineiston, jonka avulla pystyttiin arvioimaan nuorten käsityksiä omaan kotiin muuttamisesta. Huolella toteutettuna eläytymismenetelmä tuottaa moniuloitteista aineistoa, jonka avulla voidaan tuoda analysoitavaksi jaettuja sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Menetelmän nopeus, hyvä vastaanotto osallistujien keskuudessa ja analyysin monet mahdollisuudet puoltavat eläytymismenetelmän nykyistä laajempaa hyödyntämistä myös laadullisessa terveystutkimuksessa.
Osasto
Tutkimustaidot

Julkaistu

2015-12-29

Viittaaminen

Posti-Ahokas, H., Haveri, S., & Palojoki, P. (2015). Eläytymistarinat nuorten itsenäistymisen tulkkina. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53609