Työttömien kokemuksia terveydestä ja hyvinvoinnista: haastattelututkimus

Kirjoittajat

  • Marja Hult
  • Terhi Saaranen
  • Anna-Maija Pietilä

Abstrakti

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata työttömien kokemuksia terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joihin osallistui pääkaupunkiseudulla asuvia työttömiä (n=14) ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. Työttömien terveyden ja hyvinvoinnin moniulotteisuus kuvattiin arjen kokemusten ja tulevaisuuden näkemysten kautta. Arjen kokemuksia työttömyydessä kuvasivat työttömäksi joutumisen shokki ja helpotus fyysisesti tai psyykkisesti kuormittavan työn loppumisen vuoksi. Lisäksi työttömät kokivat arjessa fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin heikentyneen päivärytmin menetyksen, työttömyyden passivoivan vaikutuksen, sosiaalisten kontaktien vähenemisen, häpeän ja arvottomuuden tunteiden sekä taloudellisen ahdingon vuoksi. Työttömät kuvasivat tulevaisuutta suhteessa terveydentilaan. Työttömyysaika mahdollisti kuntoutumisen, kehittymisen sekä työssä selviytymisen kokeilun. Terveysongelmista kärsivät ja ikääntyvät työttömät kokivat olevansa sopimattomia työmarkkinoille. He kuvasivat myös halukkuutta jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa terveyttä edistäviä interventioita työttömille.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-04-29

Viittaaminen

Hult, M., Saaranen, T., & Pietilä, A.-M. (2016). Työttömien kokemuksia terveydestä ja hyvinvoinnista: haastattelututkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/56917