Varhainen puuttuminen nuorten rikoksiin ja hyvinvointiin liittyviin ongelmiin: kyselytutkimus monialaista yhteistyötä tekeville ammattilaisille

  • Tanja Moilanen Post doc -tutkija, Terveystieteiden tohtori
  • Matti Airaksinen Hallintotieteiden maisteri
  • Mari Kangasniemi Dosentti, terveystieteiden tohtori
Avainsanat: hyvinvointi, kyselytutkimus, nuoret, varhainen puuttuminen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata poliisin, sosiaalitoimen, terveystoimen ja nuorisotoimen monialaista yhteistyötä toteuttavien ammattilaisten käsityksiä varhaisesta puuttumisesta nuorten rikolliseen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin liittyviin ongelmiin sekä arvioita toiminnan kehittämisestä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä keväällä 2018 valtakunnallisen ankkuritoiminnan ammattilaisilta (n=52) ja heidän esimiehiltään (n=28). Aineisto analysoitiin kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä. Tulosten mukaan monialaista yhteistyötä toteutettiin yleisimmin tilanteissa, jossa nuori oli tehnyt rikoksen (86 %) oli epäiltynä rikoksesta (84 %) tai käyttänyt huumeita (81 %) tai muita päihteitä (79 %). Vastaajista yli puolet (55 %) oli tunnistanut asiakkaillaan väkivaltaista radikalisoitumista. Vastaajat kokivat, että ankkuritoiminnalla pystytään estämään nuorten rikoskäyttäytymistä (89 %), lisäämään yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta (81 %) sekä edistämään terveyttä ja hyvinvointia (70 %). Toiminnan vahvuuksia olivat henkilöstön sitoutuminen (79 %) ja yhteistyö tiimin sekä sidosryhmien kanssa. Tämä, kuten myös monialaisen toiminnan johtaminen, kuvattiin edellyttävän vielä jatkokehittämistä. Lisäksi monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia parantaisi se, että lainsäädäntö esimerkiksi tiedonvaihdon osalta olisi täsmällisempää. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tietoa siitä, miten monialaista toimintaa voidaan johtaa monialaisesti. Lisäksi nuorten yhdenvertainen palveluiden saatavuus tulisi varmistaa
yhtenäisellä kansallisella ohjauksella.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 15, 2021
Viittaaminen
Moilanen, T., Airaksinen, M., & Kangasniemi, M. (2021). Varhainen puuttuminen nuorten rikoksiin ja hyvinvointiin liittyviin ongelmiin: kyselytutkimus monialaista yhteistyötä tekeville ammattilaisille. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(1). https://doi.org/10.23990/sa.88064

Rahoittajat