Yrittäjätaiteilijat vapauden, luovuuden ja toimeentulon rajapinnoilla

Kirjoittajat

  • Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopisto
  • Sakarias Sokka Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE
  • Ari Kurlin Niiniaho Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE

Abstrakti

Keskitymme artikkelissamme nuorten (alle 35-vuotiaiden), taiteilijoina toimivien yrittäjien ja freelancereiden näkemyksiin omasta työstään, työolosuhteistaan ja tuloistaan. Aineistonamme on Kulttuuripolitiikan edistämissäätiön ja Taiteen edistämiskeskuksen keräämä Nuoret taiteentekijät ‑kyselyaineisto vuodelta 2018 (n = 565). Erotimme aineistosta artikkelimme otokseksi yrittäjien ja freelancereiden (n = 209) edellä mainittuja asioita koskevat vastaukset. Käytämme heistä yhteisnimitystä yrittäjätaiteilijat. Tutkimme eri tekijöiden vaikutuksia yrittäjätaiteilijoiden työtyytyväisyyteen suorien jakaumien sekä ristiintaulukointien ja niitä koskevien riippumattomuustestien ja korrelaatiokertoimien avulla. Lähestymme aihetta kulttuuri- ja taidealojen työtä koskevien aiempien tutkimusten tulosten ja teoretisointien valossa. Tulkintakehyksen keskeisiä käsitteitä ovat taiteilijoiden työn hybridisyys ja työnteon prekaarisuus, joita kuvaavia esimerkkejä nostamme esiin myös aineistoon sisältyvistä kirjallisista vastauksista. Keskeisimpinä tuloksina toteamme, että yrittäjätaiteilijat ovat työssään muita nuoria taiteilijoita monialaisempia ja monituloisempia, ja he pärjäävät muita paremmin prekaarin työelämän epävarmuustekijöiden kanssa.