Korkeasti koulutettujen maahanmuuttaneiden naisten kokemuksia työnhakuvaiheen syrjinnästä

Kirjoittajat

  • Heidi Lehtovaara Tampereen yliopisto

Abstrakti

Korkeasti koulutetut maahanmuuttaneet naiset kohtaavat syrjivää kohtelua niin arkisissa kohtaamisissa, työnhakuvaiheessa kuin työelämässä. Tarkastelen artikkelissani laadullisen tutkimuksen keinoin, millaisia syrjinnän ja rasismin kokemuksia aineistosta nousi esiin ja millaisia strategioita haastateltavat kuvasivat käyttäneensä syrjintää ja rasismia kohdatessaan. Hyödynnän sukupuolentutkimuksen ja työelämän tutkimuksen teoriakeskusteluja. Kutsuin tutkimukseen 12 haastateltavaa, jotka edustavat monipuolisesti EU:n alueelta sekä sen ulkopuolelta muuttaneita. Tiedonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan
rasismia esiintyi jo ennen varsinaista työnhakuprosessia. Syrjintäkokemukset vaikeuttivat ja pitkittivät työnhakuprosessia. Strategiat syrjintää ja rasismia kohdatessa vaihtelivat yksilöllisesti, ja niitä myös vaihdeltiin tilannekohtaisesti. Pitkittynyt työnhakuprosessi ja sitä vaikeuttava syrjivä kohtelu vaikutti kielteisesti yksilön hyvinvointiin, työllistymiseen sekä työuran kehittymiseen. Artikkelin lopuksi esitän kehittämisehdotuksia rekrytointivaiheen syrjinnän vähentämiseksi.