Erikoislääkärien kokemuksia johtamiskoulutuksesta

Kirjoittajat

  • Tiina Tuononen Itä-Suomen yliopisto
  • Annariitta Kottonen
  • Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopisto
  • Liisa Suominen Itä-Suomen yliopisto
  • Sami Heistaro Suomen Lääkäriliitto

Avainsanat:

erikoislääkärit, johtamiskoulutus, koulutuskokemukset, terveydenhuollon johtaminen

Abstrakti

Terveydenhuollon laadukkaan palvelutuotannon organisointi sekä jatkuvat hallinnolliset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät onnistuakseen johtamista. Terveydenhuollon johtaminen on kuitenkin haasteellista. Puutteellista johtamista pidetään usein yhtenä syynä varsinkin julkisessa terveydenhuollossa koettuun pulaan ammattihenkilöistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Suomen Lääkäriliiton järjestämän Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen vuosina 2010–2019 käyneiden erikoislääkäreiden kokemuksia koulutuksesta ja uramuutoksista. Tutkimuskysymykset olivat: 1) millaisia odotuksia Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen (ELJ) osallistuneilla oli koulutuksesta, 2) mitä osaamista he kokivat koulutuksessa saaneensa sekä 3) millaisia muutoksia he kokivat urallaan koulutuksen jälkeen tapahtuneen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lääkärien ja hammaslääkärien johtamiskoulutuksen kehittämiseksi sekä johtamiskoulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Tutkimusaineisto (n = 115) kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon linkki lähetettiin kohderyhmälle (N = 504) sähköpostitse. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimus osoitti koulutuksen vastanneen vastaajien odotuksia. Tärkeimpänä koulutuksen antina olivat lisääntynyt johtamisen ja hallinnon substanssiosaaminen, johtajuuden ymmärtäminen sekä vertaistuki ja verkostoituminen. Tulokset tukevat ELJ-koulutuksen tavoitteita ja siten lääkärijohtajille aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistettuja osaamisvaatimuksia. Vastaajien uramuutoskokemukset liittyivät uralla etenemiseen ja henkilökohtaiseen muutokseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-04-12