Varhaiskasvatuksen yhteinen johtajuus vastakohtaisten diskurssien valossa

Kirjoittajat

  • Elina Fonsén
  • Marja-Liisa Keski-Rauska

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan yhteisen johtajuuden taustalla vallitsevia diskursseja. Lähtökohtaisesti yhteisessä johtajuudessa keskeistä on dialogisuus ja yhteinen ymmärrys organisaation todellisuudesta. Tutkimuksella pyritään löytämään  vastauksia siihen, millaisia diskursseja johtajuudesta on löydettävissä varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön puheessa ja eroavatko diskurssit varhaiskasvatusyksiköiden kasvattajatiimien välillä. Tutkimus perustuu keväällä 2017 toteutettuun kyselytutkimukseen, josta saatua aineistoa analysoitiin diskurssianalyysilla. Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä, jossa pyydettiin kasvattajatiimejä koostamaan yhteisen keskustelun kautta vastaukset siihen, millaisiin seikkoihin he arvelivat oman yksikkönsä saaman arviointituloksen vuoden 2015 kyselyssä perustuvan. Positiivinen diskurssi yhteisestä johtajuudesta nousi puheesta, jossa kerrottiin luottamuksesta, joka voimaannuttaa henkilöstöä. Negatiivista diskurssia edusti puhe, jolle leimallista oli muutosten tuomat epävakauden ja epävarmuuden kuvaukset. Henkilöstömuutokset yhdessä organisatoristen muutosten kanssa nousivat henkilöstön puheessa taustasyiksi tyytymättömyyteen. Tutkimustulokset osoittavat,  että tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden diskurssi muodostuu kokonaisvaltaiseksi yhden varhaiskasvatusyksikön tavaksi nähdä johtajuus osana laajempaa organisaatiokulttuuria.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-18