Työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisöön kuuluminen

Hoitohenkilökunnan käsityksiä

Kirjoittajat

  • Sari Rajamäki
  • Leena Mikkola

Abstrakti

Työntekijän työyhteisöön kuulumisen on todettu tukevan yksilön työhyvinvointia ja työssä pysyvyyttä. Vuorovaikutuksella on tässä merkittävä rooli, mutta toistaiseksi ei juurikaan tiedetä sitä, millainen vuorovaikutus tukee yksilön työyhteisöön kuulumista. Työyhteisöön kuuluminen on käsitteenä moniselitteinen, ja sitä on tutkittu eri tieteissä sekä useista näkökulmista. Tässä tutkimuksessa kuulumista lähestytään ilmiölähtöisesti viestinnän näkökulmasta, tarkastellen hoitohenkilökunnan käsityksiä työyhteisön vuorovaikutuksesta ja työyhteisöön kuulumisesta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää työyhteisön vuorovaikutuksen ja työyhteisöön kuulumisen välisiä yhteyksiä. Tutkimusote on laadullinen. Aineisto koostui yhden sairaalan työyhteisön 11 jäsenen respondenttihaastattelusta. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä. Kuulumista kuvaavat vuorovaikutusilmiöt jäsentyivät kahden pääkategorian alle, jotka ovat organisaatioympäristön vuorovaikutustekijät ja työyhteisön interpersonaaliset vuorovaikutustekijät. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että organisaatioympäristö tarjoaa puitteet työyhteisön vuorovaikutukselle, jossa työyhteisön jäsenet merkityksentävät uudelleen työyhteisöön kuulumista. Työntekijän käsitys työyhteisöön kuulumisesta on monimuotoinen, mikä olisi tärkeää ymmärtää työyhteisöissä ja johtamistyössä. Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi kuulumisen ja vertaissuhteiden ominaispiirteiden tutkimiseen sekä kuulumisen käsitteen tarkasteluun.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-20