Aikamatriiseja asiantuntijatyössä

  • Minna Toivanen
  • Olli Viljanen
  • Merja Turpeinen

Abstrakti

Työn organisoinnin muutokset, verkostomainen toiminta sekä töiden ja työntekijöiden monimutkaistuneet keskinäiset riippuvuudet ovat muokanneet asiantuntijatyön ajallisia olosuhteita. Artikkelissa tutkitaan sosiologisesti orientoituneen organisaatiotutkimuksen viitekehyksestä asiantuntijatyötä kehystäviä sosiaalisia aikarakenteita sekä ajan ja toiminnan välistä suhdetta. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa millaisissa ajallisissa olosuhteissa asiantuntijat työskentelevät ja millaiset olosuhteet tukevat asiantuntijatyötä parhaiten. Tutkimusaineisto koostuu asiantuntijoiden yksilöhaastatteluista (N=26). Tutkimuksessa esitetään, että asiantuntijatyötä kehystävät eritasoiset ristikkäiset aikamatriisit: yksilölliset ja sosiaaliset matriisit sekä organisaatio- ja makrotason matriisit. Asiantuntijatyö on ajallisesti kietoutunut yhteistyökumppaneiden töihin, sähköpostin tuomiin vaatimuksiin, organisaation rytmiin ja tapoihin sekä yhteiskunnan sykkeeseen ja sykleihin. Yksilötasoa laajemmat aikamatriisit jäsentävät työtä, organisaatio- ja makrotason matriisit rytmittävät toimintaa, sidokset yllätyksineen sotkevat yksilöllistä matriisia. Nykyhetkeen
vahvasti kiinnittynyt asiantuntijatyö edellyttääkin vahvempaa ajan rajaamista sykkivälle hetkelle mutta myös keskeytymättömälle syventymiselle. Ajan rajaaminen olisi syytä tehdä ainakin osittain esimerkiksi työpaikkatasolla. Näin voidaan luoda synkronoituja kollektiivisia aikarakenteita, jotka luovat vakautta asiantuntijatyölle.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 5, 2019