Epävarma työ, yrittäjätapaisuus ja paikkatunne: syrjäseudun naisen esimerkki

  • Hanna-Mari Ikonen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan työelämän epävarmuutta yksilön kokemana. Artikkelissa esitetään, että yrittäjyys ja palkkatyö eivät ole toisistaan irrallisia toimeentulomuotoja, vaan epävarmaksi käyneessä työelämässä nämä voivat vuorotella. Yrittäjätapaisia käytäntöjä vaaditaan sekä itsensä työllistäjänä että toisen palveluksessa, mutta kumpikaan toimeentulomuoto ei takaa pysyvyyttä. Analyysi käsittelee yhden yrittäjyyden ja palkkatyön välitilassa olevan syrjäseudun naisen haastatteluaineiston illustroimana sitä, miten työtilanteen ja toimeentulon epävarmuus vaatii monenlaista sietämistä ja hallintaa. Artikkelissa tunnistetaan työn ja sitä kautta koko elämän epävarmuuden hallinnan keinoja. Analyysi osoittaa myös, miten paikka ehdollistaa työmahdollisuuksia ja toiveita. Mahdollisuus pysyä tärkeäksi koetussa asuinpaikassa voi olla merkityksellinen arkisen onnen ja
pysyvyyden tunteen tuoja tilanteessa, jossa muu ympärillä muuttuu tavoilla, joihin on vaikea itse vaikuttaa.

Osasto
Artikkelit