Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina: kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat

Kirjoittajat

  • Teemu Kauppi
  • Maili Pörhölä

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan oppilaiden opettajiin kohdistamaa kiusaamista. Tarkastelun kohteena ovat kiusaamisen suorat ja epäsuorat ilmenemismuodot. Tutkimme myös kiusaamista kokeneiden opettajien ja heitä kiusaavien oppilaiden ominaispiirteitä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita. Tarkastelemme niin ikään opettajia kiusaavien oppilaiden käyttäytymistä omissa vertaissuhteissaan. Aineisto kerättiin internet-kyselynä peruskoulun opettajilta eri puolilta Suomea. Tarkastelemme tässä artikkelissa 70:n oppilaidensa taholta kiusaamista kokeneen opettajan vastauksia. Tulokset osoittavat, että opettajat olivat joutuneet oppilaiden monimuotoisen kiusaamisen kohteiksi. Kiusaamiseen käytettiin sekä suoria että epäsuoria viestinnän keinoja. Tyypillisesti opettajia olivat kiusanneet pojat. Kiusaamiseen osallistui useimmiten joko yksittäinen oppilas tai pieni oppilaiden joukko. Kiusaaminen kohdistui enemmän aineenopettajiin ja erityisopettajiin kuin luokanopettajiin. Opettajat arvioivat, että heitä kiusasivat useimmiten samat oppilaat, jotka kiusasivat myös oppilastovereitaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-06-01