Työterveyshoitajien näkemys työpaikkakulttuurista

  • Anne Haanperä
  • Tarja Suominen
  • Mervi Roos

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata työterveyshoitajien näkemystä työterveyshuollon työpaikkakulttuurista. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Vastaajina olivat työikäiset työterveyshoitajat (n=187). Kyselylomake sisälsi taustatiedot-osion sekä The Nursing Context Index ja The Affective Commitment Scale -mittarit. Mittarit muodostuivat väittämistä, joihin samaistumista työterveyshoitajat arvioivat seitsemänportaisella Likert-asteikolla. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Työterveyshoitajat kokivat työpaikka kulttuurinsa kokonaisuudessaan lievästi myönteiseksi. Stressiä koettiin jonkin verran, työmäärä oli suurin stressin aiheuttaja. Työhönsä työterveyshoitajat olivat melko tyytyväisiä.
Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin työhön henkilökohtaisella tasolla, tyytymättömimpiä palkkaan ja mahdollisuuksiin. Työympäristö koettiin jokseenkin myönteisenä. Parhaiten työympäristössä koettiin toteutuvan lääkäri–hoitaja-yhteistyö, heikoimmaksi koettiin henkilökunnan ja muiden resurssien riittävyys. Työterveyshoitajat, joilla on työterveysasiakkaita 901–1200, sekä työterveyshoitajat, joilla on työkokemusta nykyisessä työpaikassa 5–15 vuotta, erottuvat muista ollen laaja-alaisesti stressaantuneimpia, tyytymättömimpiä työhönsä sekä suhtautumalla hieman muita kielteisemmin työympäristöönsä. Näille työterveyshoitajille johtajien tulee erityisesti kohdentaa tukitoimintoja.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2020