Opettajaopiskelijat kriittisen nettilukutaidon opetuksen äärellä

Kehittyminen ohjatussa reflektioprosessissa

Kirjoittajat

  • Pirjo Kulju Tampereen yliopisto
  • Marita Mäkinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kriittinen lukutaito, reflektio, opettajankoulutus, opetus, pedagoginen sisältötieto

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee opettajaopiskelijoiden reflektointia kriittisen nettilukutaidon opettamisesta ohjatun reflektioprosessin aikana. Tutkimus pohjautuu reflektiotutkimuksen mentorointisuuntaukseen, joka yhdistettiin uuteen opetettavaan aihepiiriin ja opettajan pedagogisen sisältötiedon käsitteeseen. Opetettavana aihealueena kriittinen nettilukeminen on vielä melko uusi eikä siihen ole kehittynyt vakiintuneita opetuksen sisältöjä ja käytänteitä. Tutkimuksen aineisto muodostui syventävän vaiheen luokanopettajaopiskelijoiden (N=13) kirjoittamista yksilöreflektioista (N=37), jotka kerättiin kriittisen nettilukutaidon opetusta käsittelevällä opintojaksolla kolmessa eri vaiheessa. Aineistoa analysoitiin sekä aineisto- että teorialähtöisesti soveltaen Content representations -viitekehystä (CoRe). Tulosten mukaan opettajaopiskelijoiden reflektointi kriittisen nettilukemisen pedagogisesta sisältötiedosta voidaan tiivistää kolmeen kehittymistä kuvaavaan teemaan: aihepiiri ja käsitteet tarkentuvat, pedagogiset ratkaisut löytyvät ja oppilaiden ymmärtäminen varmistetaan. Tulosten perusteella ohjattu reflektointi suuntasi kokemusten pohdintaa siten, että ne yhdistyivät opintojakson teoriatietoon. Tutkimus tarjoaa uudenlaisia näkymiä reflektion hyödyntämiselle opettajatutkimuksessa, kun sen avulla etsitään keinoja tukea opettajaopiskelijoiden valmiuksia vastata yhteiskunnan moninaisiin muutoksiin sekä koulupedagogiikan uudistamiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-21

Viittaaminen

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2023). Opettajaopiskelijat kriittisen nettilukutaidon opetuksen äärellä: Kehittyminen ohjatussa reflektioprosessissa. Kasvatus & Aika, 17(1), 134–152. https://doi.org/10.33350/ka.119384