Reflektiivisyys ja ajattelun ajatteleminen lukiofilosofiassa

Metakognitiivisen mallin ainedidaktinen kokeilu

Kirjoittajat

  • Tuukka Tomperi Tampereen yliopisto
  • Anna Veijola Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

reflektiivisyys, metakognitio, filosofianopetus, ainedidaktiikka, John Dewey, Jack Mezirow, Roger Sutcliffe, ajattelun perusaskeleet

Abstrakti

Filosofian oppiaineeseen on aina liitetty lupaus ajattelutaitojen ja itsereflektiivisen ajattelun harjaannuttamisesta. Myös kasvatuksen teoriassa kriittiselle itsereflektiolle on annettu suuri merkitys niin oppimisessa yleisesti kuin uskomusten ja tottumusten uudistumiseen vaikuttavassa kokemuksellisessa oppimisessa erityisesti. Perustelemme reflektiivisyyden tärkeyttä filosofianopetuksessa John Deweyn ja Jack Mezirowin näkemyksillä. Filosofian opettajille on ollut tarjolla vain vähän ainedidaktisia välineitä tukea opiskelijoiden ajattelun itsereflektiota. Analysoimme artikkelissa filosofianopetuksen kokeilua, jossa lukiolaisia ohjattiin ajattelutaitojen itsereflektioon käyttämällä filosofi Roger Sutcliffen kollegoineen kehittämää metakognitiivista mallia. Mallin soveltamista käytäntöön kokeiltiin filosofianopetuksessa yhden lukuvuoden ajan keräten aineistoa filosofian kahdelta pakolliselta opintojaksolta. Tarkastelemme lähestymistavasta kertyneitä kokemuksia ja lukiolaisten kuvaa filosofiasta reflektiivisenä oppiaineena. Kokeilu tuo esiin myös haasteita sekä mahdollisia jatkokysymyksiä ja kehittämistarpeita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-21

Viittaaminen

Tomperi, T., & Veijola, A. (2023). Reflektiivisyys ja ajattelun ajatteleminen lukiofilosofiassa: Metakognitiivisen mallin ainedidaktinen kokeilu. Kasvatus & Aika, 17(1), 109–133. https://doi.org/10.33350/ka.119959