Erityisopettajan työ osa-aikaisessa erityisopetuksessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

osa-aikainen erityisopetus, erityisopettaja, työnkuva, työn kehittäminen, inklusiivinen opetus

Abstrakti

Osa-aikainen erityisopetus on ollut koko suomalaisen perusopetuksen historian ajan tärkeässä asemassa oppilaiden koulunkäynnin tukea järjestettäessä. Oppilaiden määrän kasvun myötä erityisopettajien työn sisältö on muuttunut ja on nostettu esille huoli työnkuvan liiallisesta laajenemisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme perusopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien näkemyksiä työnkuvastaan sekä sen kehittämistarpeista. Tutkimukseen osallistui 249 erityisopettajaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jota jaettiin Facebookin erityisopettajaryhmissä joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin ja siitä paikannettiin kolme työn sisältöä kuvaavaa kategoriaa: 1) opetuksen ja tuen antaminen oppilaille, 2) tuen toteuttaminen yhteistyössä: konsultaatio ja moniammatillinen yhteistyö ja 3) työn kehittäminen, seuranta ja suunnittelu. Lisäksi paikansimme kolme työn kehityskohdetta: 1) työtehtävien rajaaminen, 2) työn kehittäminen lainsäädännön kautta sekä 3) kuntoutuksellisen ja yksilöllisen työotteen painottaminen. Johtopäätöksenä toteamme, että laaja-alainen erityisopettaja tukee koulussa oppilaita ja myös luokan- ja aineenopettajia. Yhteistyöllä pystytään tukemaan oppilaita jo varhaisessa vaiheessa. Tuen joustava antaminen niin kollegoille kuin oppilaillekin edellyttää erityisopettajien mukaan muutoksia työnkuvan määrittelyyn. Erityisopettajat ovat avainasemassa edistämässä inklusiivisen koulun kehitystä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-20

Viittaaminen

Sirkko, R., Kotilainen, N., & Takala, M. (2023). Erityisopettajan työ osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Kasvatus & Aika, 17(3), 4–25. https://doi.org/10.33350/ka.128889