Jännitteinen maaperä

Temaattinen kirjallisuuskatsaus liikuntakasvatuksesta antroposeenin ajassa

Kirjoittajat

  • Anna Kristiina Kokko Itä-Suomen yliopisto
  • Annu Kaivosaari Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

liikuntakasvatus, antroposeeni, kirjallisuuskatsaus, temaattinen analyysi

Abstrakti

Ilmastonmuutos sekä luonto- ja lajikato ovat nousseet merkittäviksi eri tutkimusaloja yhdistäviksi keskustelunaiheiksi. Yksi keskeinen tutkijoita yhdistävä kysymys on ollut antroposeeni eli ihmisen aika ja sen rooli niin ilmastokriisin syntymisessä kuin sen purkamisessakin. Tässä temaattisessa kirjallisuuskatsauksessa aloitamme siitä, että kokonaisvaltaisen ja monitieteisen luonto- ja ympäristökasvatuksen toteuttaminen formaaleissa kasvatusinstituutioissa vaatii huomion kääntämisen myös oppiaineiden, tässä tapauksessa liikuntakasvatuksen epistemologisiin perusteisiin. Tavoitteenamme on yksittäisten tutkimustulosten integroinnin kautta saavuttaa syvempi ymmärrys liikuntakasvatuksen ja sen epistemologisten lähtökohtien yhteydestä joihinkin antroposeenin kysymyksiin. Toteutimme aineiston valintaprosessin PRISMA-protokollaa hyödyntäen. Analysoimme proseduurista valikoituneet artikkelit soveltamalla temaattista analyysia ja maaperän käsitettä. Analyysimme nosti esiin neljä maaperässä syntyvää ja toimivaa jännitettä, jotka kietovat yhteen erilaisia liikunta- ja ympäristökasvatuksen näkökulmia ja teorioita, valtioiden geopoliittisia, historiallisia ja kulttuurisia virtauksia sekä paikallista toimintaa. Tämän tarkastelun kautta voidaan paremmin ymmärtää antroposeenin ajassa toimivaa formaalia liikuntakasvatusta sekä viitoittaa mahdollisia tulevaisuuden tutkimuslinjoja.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Kokko, A. K., & Kaivosaari, A. (2024). Jännitteinen maaperä: Temaattinen kirjallisuuskatsaus liikuntakasvatuksesta antroposeenin ajassa. Kasvatus & Aika, 18(2), 63–80. https://doi.org/10.33350/ka.131107