Emosfääri: teoreettinen näkökulma ihmisen tunneviestintään kulttuurisessa kontekstissa

  • Teija Waaramaa Tampereen yliopisto
  • Heikki Mäki-Kulmala

Abstrakti

Artikkelissa kehitellään emosfäärin teoriaa, joka perustuu Juri Lotmanin ideaan semiosfääristä. Emosfäärillä pyritään erittelemään ja käsitteellistämään ihmisen tunneviestintää kahden dikotomian avulla, jotka ovat universaali ja kulttuurinen sekä intra- ja interpersonaalinen. Keskiössä on näiden ulottuvuuksien rajavyöhykkeillä käytävä dialogi ja sen suhde aikaan. Artikkelissa tutkitaan yhteyksiä Aristoteleen komponentiaalisen tunneteorian ja viimeaikaisen neurotieteen välillä ja korostetaan, että tunne on järjen ja järki tunteen edellytys.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 1, 2015
Viittaaminen
Waaramaa, T., & Mäki-Kulmala, H. (2015). Emosfääri: teoreettinen näkökulma ihmisen tunneviestintään kulttuurisessa kontekstissa. Kasvatus & Aika, 9(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68520