Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen

Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena

Kirjoittajat

  • Riikka Sirkko Oulun yliopisto
  • Marjatta Takala Oulun yliopisto
  • Hanni Muukkonen Oulun yliopisto

Avainsanat:

yhteisopetus, inkluusio, ekskluusio, alakoulu, yläkoulu

Abstrakti

Perinteinen opettajuuden malli on pitkälti perustunut opettajien autonomian kunnioitukseen ja samalla luonut kouluihin yksintekemisen kulttuuria. 2000-luvulla opettajan tehtäväkuvat ovat olleet murroksessa ja ammattiin kohdistuvat odotukset ristiriitaisia. Siirtyminen oppimisen kolmiportaiseen tukeen vuonna 2010 velvoitti kaikki opettajat tarjoamaan tukea sitä tarvitseville oppilaille. Myös vuonna 2016 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa perusopetusta on sitouduttu kehittämään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Inkluusio voidaan nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä on sujuva inkluusio ja toisessa päässä totaalinen ekskluusio. Toimivan inkluusion saavuttaminen heterogeenisissä ryhmissä voi olla haasteellista. Yksi keino vastata oppilaiden tuen tarpeisiin sekä kehittää opetusta inklusiivisempaan suuntaan on yhteisopettajuus. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan useamman opettajan yhdessä suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa opetusta. Yhteisopettajuudesta on paljon hyötyä, mutta sen toteuttamisessa on usein myös haasteita. Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan opettajien onnistuneita yhteisopetuskokemuksia ala- ja yläkoulussa. Onnistuneista yhteisopetuskokemuksista on sisällönanalyysin keinoin tiivistetty kolme ydinkertomusta, jotka kuvaavat erilaisia tapoja toteuttaa yhteisopettajuutta. Nämä yhteisopetuksen toteutustavat sijoittuvat eri kohtiin inkluusion jatkumolla. Yhteisopettajuus näyttäytyy kehittyvänä, mutta selkeästi inkluusiota tukevana opetuksen tapana.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-03-23

Viittaaminen

Sirkko, R., Takala, M., & Muukkonen, H. (2020). Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena. Kasvatus & Aika, 14(1), 26–43. https://doi.org/10.33350/ka.79918