Nuoruusiän huono-osaisuus ja sen kasautumisen yhteys kuolleisuuteen. Seurantatutkimus 16-vuotiaista nuorista

Kirjoittajat

  • Noora Berg
  • Taina Huurre
  • Olli Kiviruusu
  • Hillevi Aro

Abstrakti

Tässä seurantatutkimuksessa selvitettiin nuoruusiän huono-osaisuustekijöiden ja niiden kasautumisen yhteyttä kuolleisuuteen 16–43-vuotiaana viidellä huono-osaisuuden ulottuvuudella (terveys, sosiaaliset suhteet, elämäntyyli, koulutus, sosioekonominen asema). Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Tampereen peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset keväällä 1983. Luokkakyselyn tiedot (n = 2194, 96,7 %) yhdistettiin kuolleisuustietoihin vuosilta 1983–2010. Tulosten mukaan useat yksittäiset huono-osaisuustekijät ja huono-osaisuuden kasautuminen olivat yhteydessä kuolleisuuteen. Yksittäisistä tekijöistä kuolleisuutta selitti voimakkaimmin jatkokoulutussuunnitelmien puuttuminen tai epävarmuus niistä. Huono-osaisuuden kasautuminen oli yhteydessä kuolleisuuteen useilla eri ulottuvuuksilla. Kuolleisuuden riski oli erityisesti kohonnut, jos huono-osaisuuden kasautuminen ilmeni samanaikaisesti useilla ulottuvuuksilla. Nuorten huono-osaisuuden kasautumisen ja syrjäytymisen ehkäisytyössä keskeistä on ongelmien varhainen tunnistaminen, niihin puuttuminen sekä nuorille ja heidän läheisilleen tarjottu tuki.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2011-10-18

Viittaaminen

Berg, N., Huurre, T., Kiviruusu, O., & Aro, H. (2011). Nuoruusiän huono-osaisuus ja sen kasautumisen yhteys kuolleisuuteen. Seurantatutkimus 16-vuotiaista nuorista. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 48(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/4499