Ajalliset käytännöt journalistisessa työssä: näkökulmina aikamatriisit ja temporaaliset affordanssit

Kirjoittajat

  • Niina Koivunen Vaasan yliopisto
  • Anne Soronen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsittelemme aikaa ja ajallisuutta luovien asiantuntijoiden työssä. Tarkastelumme kohdistuu ajallisiin käytäntöihin journalistisessa työssä. Ajallisilla käytännöillä tarkoitamme ajankäytöllisten aktiviteettien, puhetapojen ja materiaalisten elementtien muodostamaa kokonaisuutta. On tärkeää tuottaa kontekstisidonnaista tietoa erilaisista organisaatioista, jotta ajallisuuden toimiala­ ja organisaatiokohtaiset erityispiirteet tulisivat paremmin ymmärretyiksi. Keräsimme tutkimusaineiston suomalaisen paikallislehden journalistista työtä tekeviltä henkilöiltä dialogisen valokuvahaastattelumenetelmän avulla. Tutkimuskysymyksemme on: Millaisia ajallisia käytäntöjä paikallislehden toimittajilla on? Analysoimme aineistoa sisäkkäisten aikamatriisien avulla sekä temporaalisten affordanssien eli ajallisten tarjoumien kautta. Esitämme tuloksena, että paikallislehden sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvia ajallisia käytäntöjä ovat oma ajatteluaika, omat aikataulut, digitaalinen toimintaympäristö, sidokset, synkronointi, sisäiset syklit ja rytmit sekä tavat ja normit. Lisäksi temporaaliset affordanssit pysyvyys, tilapäisyys, välittömyys ja valmisteluaika tarkentavat digitaalisen toimintaympäristön keskeistä roolia journalistisen työn ajallisissa käytännöissä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-14