Työ- ja perhe-elämän hämärtyvät rajat: suomalaisten äitien työ- ja perhe-elämän rajapintojen hallinnan strategiat korona-arjessa

Kirjoittajat

  • Milla Salin Turun yliopisto
  • Katri Otonkorpi-Lehtoranta Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
  • Mia Hakovirta Turun yliopisto
  • Anniina Kaittila Turun yliopisto

Abstrakti

Keväällä 2020 monen lapsiperheen arki mullistui covid-19-pandemian seurauksena, kun valtaosa lapsista siirtyi kotihoitoon tai etäopetukseen. Lisäksi moni vanhempi siirtyi etätöihin. Tarkastelimme tutkimuksessamme suomalaisten äitien kokemuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta boundary-teorian näkökulmasta korona-arjessa. Aineistona käytimme keväällä 2020 kerättyä kyselyä lapsiperheiden kokemuksista korona-arjessa. Kysely sisälsi kvantitatiivisia kysymyksiä ja kvalitatiivisia avokysymyksiä. Analyysin toteutimme monimenetelmällisesti. Tulokset osoittivat, että valtaosa äideistä koki korona-arjen hämärtäneen työn ja perheen välistä rajapintaa. Rajapintojen hallinnan strategioissa korostuikin työ- ja perheroolien rajojen rikkoutuminen eli korona-arki hämärsi sekä tilalliset että ajalliset rajat. Äidit erosivat toisistaan siinä, millaisia strategioita heillä oli käytettävissään työn ja perheen välisten rajojen hallintaan. Eroja aiheuttivat niin työnteon paikka kuin perheessä neuvotellut käytännöt lisääntyneen hoivavastuun jakamisesta.