Globalisaatio ja työmarkkinauudistukset Euroopassa: kompensaatio- ja tehokkuushypoteesit uudelleenarvioinnissa

  • Aart-Jan Riekhoff

Abstrakti

Globalisaation ja hyvinvointivaltion kehityksen välistä yhteyttä käsittelevässä kirjallisuudessa on kaksi kilpailevaa hypoteesia. Kompensaatiohypoteesin mukaan sosiaaliturvaa tulisi parantaa työmarkkinariskien kasvaessa. Tehokkuushypoteesin mukaan taas valtioiden tulee leikata menojaan ja purkaa työmarkkinoiden rajoitteita parantaakseen kilpailukykyään globaalissa maailmantaloudessa. Artikkelissa analysoidaan sitä, pätevätkö kompensaatio- ja tehokkuushypoteesit työmarkkinapolitiikkaan. Tutkimuksessa käytetään logit-malleja analysoimaan työmarkkinauudistuksia uudella aikasarja-poikkileikkaus-aineistolla 14 Euroopan maalle vuosina 1980–2007. Tutkimus tuo aiheen tutkimuskentälle uusia näkökulmia soveltamalla tutkimusasetelmaa, jossa analysoidaan erikseen sekä työttömyysavustuksia että työllisyysturvaa koskevia heikennyksiä ja parannuksia. Tulokset osoittavat, että pääoman vapauttaminen lisää sekä rajoitteiden poistamisen että leikkausten todennäköisyyttä, ja että kaupan vapauttaminen on käänteisesti verrannollinen tukien laajentamiseen. Kansalliset taloudelliset, poliittiset ja
institutionaaliset tekijät kuitenkin vaikuttavat uudistuksiin. Nämä tekijät kompensoivat työmarkkinoiden riskejä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 5, 2019