Keskustelut kokemusasiantuntijoiden työelämäasemien rakentumisesta päihde- ja mielenterveystyössä

Kirjoittajat

  • Kari Soronen Lapin yliopisto

Abstrakti

Artikkelini käsittelee kokemusasiantuntijoiden työelämäasemien rakentumista päihde- ja mielenterveystyön kontekstissa. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia asemia kokemusasiantuntijoille rakentuu palkattuina työntekijöinä
kokemusasiantuntijoiden ja päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten yhteisissä keskusteluissa? 2) Millaisia neuvotteluja työelämäasemien rakentumisesta käydään? Lähestyn kokemusasiantuntijoiden työelämäasemien
rakentumista kontekstuaalisen sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä. Tutkimusaineisto sisältää kolme fokusryhmäkeskustelua. Analysoin aineiston aineistolähtöisesti tarkastelemalla rakentuvia kokemusasiantuntijoiden työelämäasemia ja niistä käytäviä neuvotteluja. Työelämäasemia on teemoiteltu rakentumista kuvaaviin luokkiin. Tutkimustuloksina esittelen kolme keskusteluissa rakentuvaa työelämäasemaa – heiluriasemat, hierarkkiset asemat ja ravistelevat asemat – niille ominaisine piirteineen. Tutkimus osoittaa kokemusasiantuntijoiden työelämäasemien olevan vahvistumassa päihde- ja mielenterveystyössä, ja yhteisillä neuvotteluilla on keskeinen merkitys.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 15, 2021