Arvot ja aatteellinen muutos koulutuspolitiikassa

Kirjoittajat

  • Eeva Rontu Helsingin yliopisto

Avainsanat:

koulutuspolitiikka, koulutussosiologia, episteeminen työ, kehystäminen, arvot, ideologiat

Abstrakti

Artikkelissa esitän teoreettisen näkökulman koulutuspolitiikan aatepohjan analysoimiseen politiikkateksteistä. Tutkimuskohteena ovat toimijoiden tärkeää ja tavoiteltavaa koskevat merkityksenannot ja niiden muutos. Merkityksenantoja tarkastelen yhdistämällä Michael Freedenin teoriaa ideologioista todellisuuden tulkintoina ja Shalom Schwartzin arvoteoriaa. Freedenin mukaan poliittiset ideologiat ovat käsitekoostumia, joiden pintatasolla on jatkuvaa muutosta mutta ytimessä muutama vakaa ydinkäsite. Katson ydinkäsitteiden olevan arvoja, yleisluontoisia tärkeinä pidettyjä päämääriä, joita jäsennän Schwartzin arvoluokittelulla.
Merkityksenantojen muutosta tarkastelen episteemisen (merkityksiä koskevan) työn ja episteemisen hallinnan käsittein. Ideologiat ovat yleisinhimillistä yritystä tulkita muuttuvaa todellisuutta, mutta episteemisen työn tekniikoin voidaan myös havitella tulkinnalle kiistattomuutta, episteemistä hallintaa. Katson, että politiikassa kannatusta tavoitellaan ideologioiden pintatason käsitteitä muuntelemalla eli strategisella kehystämisellä, jolloin ydinarvot voivat peittyä näkyvistä. Politiikassa on kuitenkin pitkäikäisiä pääideologioita, joiden ydinarvot ovat kestäviä merkityksenantoja. Analysoimalla politiikkateksteistä tavoiteltavaa koskevia kehystyksiä palautan näkyviin pyrkimysten arvopohjaisuuden ja ideologisen suunnan. Havainnollistan tätä suomalaisen koulutuspolitiikan päämääriä koskevan aiemman tutkimuksen syntetisoivassa luennassa, jossa piirtyy näkyviin kaksi arvopohjaltaan vastakkaista ideologiaa: suorittamista, valtaa ja yksilöä korostava uusliberalismi sekä universalistinen sosiaalidemokraattinen humanismi. Jälkimmäinen on enemmän harmoniassa suomalaisten tärkeimpien arvojen kanssa, joita on tutkittu 1970-luvulta lähtien, mutta niihin kohdistuu kovaa muutospainetta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-06-20

Viittaaminen

Rontu, E. (2024). Arvot ja aatteellinen muutos koulutuspolitiikassa. Kasvatus & Aika, 18(2), 40–62. https://doi.org/10.33350/ka.109509