Historiallisen tiedon luonne ja historian tekstikäytänteet lukiolaisten kuvaamana

Kirjoittajat

  • Anna Veijola Jyväskylän yliopisto
  • Sari Sulkunen Jyväskylän yliopisto
  • Matti Rautiainen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

tutkiva oppiminen, historian tekstikäytänteet, historiallinen ajattelu

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan, millaisia historiallisen tiedon luonteen kuvauksia lukiolaiset tuottivat tutkivan historian oppimisen kurssilla sekä millaiseen tekstitoimintaan nämä kuvaukset kytkeytyivät. Aineistona tutkimuksessamme on 19 lukiolaisen tekstit, jotka on kirjoitettu viikon mittaisen tutkivan oppimisen projektin lopussa. Tutkivan oppimisen viikon pääajatuksena oli vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä historiallisen tiedon rakentumisen tavoista sekä historiallisen tiedon luonteesta. Tekstit on analysoitu teoriaohjautuvalla sisällönanalyysillä. Opiskelijoiden teksteissä ilmeni runsaasti tekstitoiminnan kuvausta. Erilaisten lähdeaineistojen kanssa toimiminen ja päätelmien tekeminen niiden pohjalta sai historiallisen tiedon rakentumisen prosessin opiskelijoille näkyväksi. Tekstit osoittavat myös, miten historian sisältöjen ja taitojen oppiminen yhdistyivät tutkivan oppimisen prosessissa. Historiallisen tiedon luonne näyttäytyi tutkimusprosessin jälkeen selkeästi tulkinnallisena. Artikkelissamme raportoidun oppimisprojektin haasteeksi muodostui, että lukiolaisilla ei ollut keinoja arvioida tulkintojen luotettavuutta tai totuudellisuutta

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-17

Viittaaminen

Veijola, A., Sulkunen, S., & Rautiainen, M. (2019). Historiallisen tiedon luonne ja historian tekstikäytänteet lukiolaisten kuvaamana. Kasvatus & Aika, 13(2), 53–67. https://doi.org/10.33350/ka.75134