Tietoa julkaisusta

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa julkaisee Suomen sosiaalipedagoginen seura ry.

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vertaisarviointikäytäntö

Aikakauskirjan artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012 lähtien. Julkaisun toimituskunta kutsuu kullekin artikkelille kaksi artikkelin teemaa tuntevaa, toimituskunnan ulkopuolista arvioijaa. Vertaisarvioijiksi pyydetyt ovat pääsääntöisesti oppiarvoltaan tohtoreita. Tästä kriteeristä poiketaan vain, mikäli arvioija on osoittanut muutoin merkittävää perehtyneisyyttä artikkelin aiheeseen.
 
Arvioijat saavat arviointityön tuekseen arviointilomakkeen, jossa artikkelia arvioidaan eri näkökulmista valmiiden kysymysten tukemana (esim. Onko artikkeli aiheeltaan ja käsittelytavaltaan relevantti sosiaalipedagogiikan alan ja laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta?, Onko artikkelilla selkeä tavoite ja jos on, onko tavoite saavutettu?, Ovatko artikkelin tulkinnat ja johtopäätökset perusteltuja?, Onko artikkelin taso riittävä tieteelliseksi artikkeliksi?). Arvioijaa pyydetään antamaan artikkelista myös vapaamuotoista palautetta. Lopuksi arvioijaa pyydetään esittämään näkemyksensä artikkelin julkaisukelpoisuudesta seuraavalla asteikolla: 
a) Hyväksyminen julkaistavaksi sellaisenaan tai hyvin pienin korjauksin (ei tarvita uutta refereekierrosta)
b) Hyväksyminen pienin korjauksin kun annetut kommentit ja ehdotukset on otettu huomioon (ei tarvita uutta referee-kierrosta)
c) Artikkeliin on tehtävä merkittäviä ehdotusten ja kommenttien mukaisia korjauksia ennen julkaisemista. Artikkeli tulee lähettää uudelle referee-kierrokselle ennen julkaisua.  
Jos c): Olen halukas arvioimaan korjatun artikkelin uudelleen.  
d) Artikkelia ei voi julkaista tieteellisenä, vertaisarvioituna artikkelina. Perustelut on esitetty kommenteissa.
Jos d): Suosittelen kuitenkin tekstin julkaisemista lyhennettynä Katsaukset-osiossa, joka ei ole vertaisarvioitu

Arviot lähetetään artikkelin kirjoittajille tiedoksi sekä tukemaan ja suuntaamaan korjausten tekemistä. Mikäli arvioija on ehdottanut artikkeliin merkittäviä muutoksia, artikkeli lähetetään kirjoittajan tekemien korjausten jälkeen uudelle arviointikierrokselle, jossa pääsääntöisesti sama arvioija arvioi artikkelin julkaisukelpoisuuden uudelleen. Mikäli alkuperäinen arvioija on estynyt arvioimaan artikkelin uudelleen, sille etsitään toinen toisen kierroksen arvioija. 
 
Arviointiprosessin toteuttamisesta vastaa julkaisun päätoimittaja ja apulaispäätoimittaja. Mikäli jompikumpi heistä tarjoaa julkaisuun omaa artikkeliaan, hän jäävää itsensä omaa artikkeliaan koskevasta arviointiprosessista. 

Lisätietoja Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vertaisarviointiprosessista: Sanna Ryynänen, apulaispäätoimittaja e. sanna.ryynanen(at)uef.fi p. 040 355 2639