Julkaisuprosessi

 

Sosiaalipedagogiikka-lehti ilmestyy kerran vuodessa marras-joulukuussa. Vuodesta 2024 alkaen vertaisarvioiduille artikkeleille lehdessä on käytössä myös niin kutsuttu varhaisen julkaisemisen käytäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli artikkeli hyväksytään prosessissa nopeasti, se voidaan julkaista jo loppuvuotta aiemmin. Tuossa tapauksessa artikkeli liitetään lehden varsinaisen julkaisun yhteydessä myös osaksi lehden tuon vuoden numeroa. 

Sosiaalipedagogiikka-lehden kustantajat ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteitä ja hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin.

 

Käsikirjoituksen lähettäminen

Kirjoittaja lähettää lehden ohjeiden mukaan viimeistelemänsä käsikirjoituksen Sosiaalipedagogiikka-lehteen lataamalla sen journal.fi-järjestelmään lehden nettisivulla olevan Lähetä käsikirjoitus -linkin kautta. Lähettäessään käsikirjoituksen lehteen, kirjoittaja sitoutuu lehden julkaisusopimuksen mukaisiin lehden ja kirjoittajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin (julkaisusopimus löytyy lehden sivulta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/julkaisusopimus).

 

Toimituskunnan käsittely 

(a) Artikkelit

Artikkelit käsitellään lehden toimituskunnassa, joka kokoontuu pian artikkelien lähetyksen määräpäivän jälkeen. Toimituskunta käsittelee käsikirjoituksen anonyymina ja päättää, hyväksytäänkö se julkaisuprosessiin. Kullakin käsikirjoituksella on kaksi syvälukijaa, jotka perehtyvät siihen syvällisesti. Arvioitavana ovat muun muassa tekstin tieteelliset ansiot, yleinen kiinnostavuus ja luettavuus. Toimituskunta päättää käsikirjoituksen lähettämisestä vertaisarviointiin, sen palauttamisesta muokattavaksi tai hylkää tekstin.

(b) Muut tekstit

Katsaus-, käytäntökuvaus- ja puheenvuoro-teksteistä sekä kirja-arvioista vastaavat ensisijaisesti lehden osastotoimittaja ja toimituspäällikkö. Lisäksi kunkin tekstin lukee vähintään yksi toimituskunnan jäsen. Tässä prosessissa päätetään käsikirjoituksen hyväksymisestä, palauttamisesta muokattavaksi tai hylkäämisestä. Mikäli teksti palautetaan muokattavaksi, tulee kirjoittajan lähettää muokattu versio tekstistään arvioitavaksi annettuun määräpäivään mennessä ja liittää tekstin mukaan korjausseloste tekemistään muokkauksista. Muokkauskierroksen/kierrosten jälkeen tekstin hyväksymisestä julkaistavaksi päättää apulaispäätoimittaja tai päätoimittaja osastotoimittajan esityksestä.

 

Vertaisarviointi (artikkelit)

Julkaisuprosessiin hyväksytylle tiedeartikkelille etsitään kaksi toimituskunnan ulkopuolista vertaisarvioijaa eli refereetä, jotka noudattavat lehden refereeohjetta. Vertaisarvioijien toivotaan toimittavan lausuntonsa artikkelista noin neljän viikon kuluessa. Tarvittaessa vertaisarvioija voi pyytää hieman lisäaikaa. 

Vertaisarvioijat esittävät kirjallisen lausuntonsa lisäksi näkemyksensä artikkelin julkaisukelpoisuudesta ja muokkaustarpeista. Vertaisarvioija voi edellyttää toista arviointikierrosta artikkelin muokkaamisen jälkeen. 

Toimituskunnan ydinryhmä (päätoimittaja, kaksi apulaispäätoimittajaa ja toimituspäällikkö) perehtyy lausuntoihin ja kirjoittaa niiden oheen oman suosituksensa, jossa voidaan esimerkiksi tuoda esiin sosiaalipedagogiikan alan näkökulmasta keskeisiä muokkaustarpeita. Mikäli kahden vertaisarvioijan lausunnot ovat täysin erilaiset, esimerkiksi toinen ehdottaa artikkelin hyväksymistä pienin muokkauksin ja toinen hylkäämistä, artikkelille etsitään vielä kolmas arvioija ja pyydetään myös toimituskunnan näkemys.

Artikkelin vertaisarviointiprosessista vastuussa oleva apulaispäätoimittaja lähettää kirjoittajalle lausunnot, joiden pohjalta artikkeli tulee muokata. Kirjoittajalla on velvollisuus hyödyntää palaute ja selvittää muokatun version palauttaessaan, miten tekstiä on muutettu (korjausseloste). Muokatut kohdat on selvintä merkitä eri värillä.

Lopullisen julkaisupäätöksen tekee päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskunta voi pyytää pieniä muokkauksia artikkeliin vielä siinä vaiheessa, kun vertaisarvioijat ovat tekstin jo hyväksyneet, yhden tai useamman arviointikierroksen jälkeen. On syytä huomata, että mikäli vertaisarvioijat edellyttävät artikkelille uutta arviointikierrosta, tämä saattaa hidastaa prosessia niin, että artikkeli ei ehdi aiotun vuoden numeroon. 

 

Toimitustyö

Julkaisupäätöksen jälkeen sisällöllisesti viimeistelty käsikirjoitus lähetetään kielenhuoltoon. Kirjoittajien vastuulla on kuitenkin se, että teksti on kieliasultaan, lähdeviitteiltään ja muilta yksityiskohdiltaan mahdollisimman viimeistelty.

Kirjoittaja saa luettavakseen kielenhuoltajan tekemät muokkaukset ja mahdolliset kommentit, jotka hän hyväksyy sellaisenaan tai tekee pyydetyt tekstin uudelleenmuotoilut. Usein kirjoittaja itse keksii parhaan tavan selkeyttää tekstiä, kun hänelle osoitetaan selkeyttämistä vaativat kohdat.

Kielenhuoltokierroksen jälkeen käsikirjoitus tarvittaessa vielä oikoluetaan tekstiin mahdollisesti jääneiden lyöntivirheiden ja muiden pikkuvirheiden varalta. Jos oikoluvussa tehdyt korjaukset ovat pelkästään teknisiä virheiden korjauksia, kirjoittajan ei tarvitse niitä hyväksyä.

 

Vedosvaihe

Toimitettu käsikirjoitus taitetaan lehden asettelun mukaisesti. Taittovedos lähetetään kirjoittajalle tarkistettavaksi. Kirjoittaja listaa vedoksessa havaitsemansa pienet virheet. Vedosvaiheessa ei enää tehdä sisällöllisiä muokkauksia tekstiin. Monen kirjoittajan tekstissä kirjoittajaryhmän vetäjä kokoaa palautteen yhteen. Toimituspäällikkö vastaanottaa palautteen ja välittää sen taittajalle, joka viimeistelee taiton.

 

Varhainen julkaiseminen (artikkelit)

Mikäli artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi ja valmistuu toimitusprosessista selvästi ennen lehden vuosittaisen numeron julkaisemista marras-joulukuussa, se voidaan julkaista jo aikaisemmin yksittäisenä artikkelina niin sanotun varhaisen julkaisemisen käytännön mukaisesti. Tällöin artikkeli liitetään myöhemmin osaksi lehden kyseisen vuoden numeroa.

 

Lehden numeron koostaminen ja julkaiseminen

Lehden vuosittain ilmestyvään numeroon kootaan kaikki kyseisen vuoden aikana ennen numeron julkaisemista valmistuneet tekstit. Numeron koostamisesta ja julkaisemisesta journal.fi-järjestelmässä vastaa toimituspäällikkö.