Lähteiden merkitseminen

Lähdeviitteet tekstissä

Tekstin lähdeviitteissä käytetään nimi-vuosi -järjestelmää. Sivunumerointia käytetään, kun viittaus on suora lainaus. Teoksiin viitataan aina kokonaisella viittauksella eli ei käytetä muotoja emt. (edellä mainittu teos) tai mt. (mainittu teos).

Viittaukset merkitään tekstiin seuraavasti: (Hämäläinen 2007), (Nivala & Ryynänen 2019), (Häkli ym. 2015).

Jos kirjoittajia on kolmesta viiteen, ilmoitetaan ensimmäistä kertaa mainittaessa kaikkien nimet. Myöhemmin riittää, kun mainitaan ensimmäisen kirjoittajan nimi ja ym. (Romans ym. 2003). Jos kirjoittajia on kuusi tai sitä useampia, jo ensimmäisellä kerralla mainittaessa käytetään ensimmäisen kirjoittajan nimeä ja ym.  

Viittauksessa olevat useiden tekijöiden lähdetiedot laitetaan aakkosjärjestykseen ja erotetaan toisistaan puolipisteellä: (Hämäläinen & Kurki 1997; Kurki 2000).

Pisteen paikka määrittyy vakiintuneiden lähdeviittaussääntöjen mukaisesti. Mikäli viittaus koskee vain yhtä lausetta, piste sijoitetaan lauseen loppuun, jälkimmäisen sulkumerkin ulkopuolelle. Mikäli viittaus koskee useampaa lausetta, pisteet sijoitetaan viimeisen lauseen loppuun ja jälkimmäisen sulkumerkin sisäpuolelle.

  • Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (Trilla 1997).
  • Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx. (Trilla 1997.)

Yli kolmen rivin mittaiset suorat kirjallisuuslainaukset erotetaan leipätekstistä sisennyksellä. Tällöin ei käytetä lainausmerkkejä, ei myöskään kursiivia. Lähdeviite merkitään lainauksen loppuun.

     Kasvatus- ja sosialisaatioinstituutioiden tehtävät on ajateltava uudelleen suhteessa maailman
     ekologiseen tilanteeseen. On välttämätöntä, että kasvattajat ja kasvatusyhteisöt alkavat pohtia
     kasvatuspäämäärien sitoumuksia ja niihin kätkettyjä perusteita. (Värri 2018, 12.)

 

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo otsikoidaan Lähteet-sanalla. Lähteet järjestetään aakkosjärjestykseen. Kirjoittajan etunimi/etunimet merkitään näkyviin kokonaisuudessaan. Lähdeviitteessä kursivoidaan joko teoksen nimi tai artikkelilähteestä teoksen nimi tai lehden nimi (ei kuitenkaan vuosikerta- ja numerotietoa). Lähteet merkitään seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Kirja, jolla on yksi kirjoittaja:

  • Madsen, Bent 1996. Socialpædagogik og samfundsforvandling. En grundbok. København: Munksgaard.

Kirja, jolla on kaksi kirjoittajaa (huom! kirjoittajat erotetaan &-merkillä):

  • Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna 2019. Sosiaalipedagogiikka - kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.  

Kirja, jolla on useita kirjoittajia (huom! kirjoittajat erotetaan toisistaan pilkulla, vain kahden viimeisen välissä on &-merkki):

  • Häkli, Jouni, Kallio, Kirsi Pauliina & Korkiamäki, Riikka (toim.) 2015. Myönteinen tunnistaminen. Julkaisuja 171. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Huomaathan teoksen nimen kursivoinnin, vuosiluvun erottamisen pisteellä sulkumerkkien sijaan sekä kustantajan ja sen paikkakunnan ilmoittamisjärjestyksen.

Artikkeli toimitetussa teoksessa (huom! teoksen tiedoissa toimittajien etunimet ovat ennen sukunimiä, muista artikkelin sivunumerot):

  • Hämäläinen, Juha 2007. Nuorisokasvatuksen teoria sosiaalipedagogisessa kehyksessä. Teoksessa Elina Nivala & Mikko Saastamoinen (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria – perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 169–200.

Artikkeli tieteellisessä lehdessä (huom! merkitse lehdestä seuraavat tiedot: lehden nimi vuosikerta (numero), sivut, DOI-tunniste verkko-osoitemuodossa):

  • Keto, Sami & Foster, Raisa 2021. Ecosocialization – an Ecological Turn in the Process of Socialization. International Studies in Sociology of Education 30 (1–2), 34–52. DOI: https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1854826

Lähde, jolla ei ole ilmoitettua kirjoittajaa: käytetään kirjoituksen nimeä tai julkaisijaorganisaation nimeä (tai lyhennettä) JA kerrotaan tarvittaessa nettilähde

Nettilähteissä on mainittava sekä nettiosoite että milloin lähde on luettu tai haettu netistä.

Jos nettilähteellä on DOI-tunnus tai URN-tunnus, tulee se mainita lähdeviitteen lopussa nettiosoitemuodossa (eli https://doi.org/… tai  http://urn.fi/URN…). Silloin ei tarvita tietoa, koska lähde on haettu netistä, sillä DOI-osoite tai URN-osoite on lähteen pysyvä osoite. DOI-tunnuksen tai URN-tunnuksen perään ei merkitä pistettä, sillä se saattaa sekoittaa linkin osoitteen.

Mikäli olet käyttänyt tutkimuksessasi tai tekstiä kirjoittaessasi tekoälypohjaisia sovelluksia (esim. Chat GPT), se tulee mainita ja osoittaa asianmukaisin lähdemerkinnöin. Katso lisätietoja viittaamisen logiikasta: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt