Julkaisusopimus

Lähettäessään käsikirjoituksen Sosiaalipedagogiikka-lehteen, kirjoittaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Julkaisusopimus koskee tekstityypistä riippumatta kaikkia lehteen tarjottuja ja lehden käytäntöjen mukaisen toimitusprosessin läpikäyneitä kirjoituksia, jotka on toimitusprosessin perusteella hyväksytty julkaistavaksi. Sosiaalipedagogiikka-lehdessä julkaistavat tekstityypit ovat pääkirjoitus, artikkelit, katsaukset, käytäntökuvaukset, puheenvuorot (sisältäen lektiot) ja kirja-arviot, joihin kaikkiin viitataan termillä ”kirjoitus”.

Lehden ja kirjoittajan oikeudet

 1. Kirjoittajalla säilyy oman kirjoituksensa tekijänoikeudet.
 2. Sosiaalipedagogiikka-lehdellä on kirjoituksen julkaisuoikeus ja kaupalliset oikeudet.
 3. Sosiaalipedagogiikka-lehdellä on oikeus antaa lehdessä julkaistut kirjoitukset ilman erillistä sopimusta julkaistavaksi Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien tietokannassa tai muussa sähköisessä muodossa. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa myös kirjoittajan suostumus.
 4. Kirjoittajalla on oikeus rinnakkaistallentaa kirjoituksen lopullinen eli Sosiaalipedagogiikka-lehdessä julkaistu pdf-versio yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin ilman erillistä lupaa. Sosiaalipedagogiikka-lehti tulee mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana.
 5. Kirjoittajalla on oikeus kirjoituksen julkaisemisen jälkeen käyttää sitä painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Kirjoituksen julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin kirjoittajan opinnäytetyössä tulee sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selvästi mainittu, että kirjoitus on julkaistu aiemmin Sosiaalipedagogiikka-lehdessä.
 6. Sosiaalipedagogiikka-lehdessä julkaistujen kirjoitusten hyödyntäminen perustuu Creative Commons BY-NC-NC-tekijänoikeuslisenssiin. Kirjoitukset ovat vapaasti luettavissa, ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin:
  1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita ja
  2) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Sosiaalipedagogiikka-lehden ja kirjoittajan erillistä suostumusta.

Kirjoittaja voi käyttää kirjoitustaan opetuksessa ja muissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa siten, että lähteenä mainitaan tekijä, kirjoituksen nimi, lehden nimi ja numero sekä kirjoituksen DOI-osoite. Kirjoittajalla on oikeus tulostaa ja kopioida kirjoitustaan, mutta ensisijaisesti suositellaan lukijoiden ja opiskelijoiden ohjaamista artikkelin alkuperäiseen julkaisupaikkaan eli Sosiaalipedagogiikka-lehden verkkosivulle.

Lehden ja kirjoittajan velvollisuudet

 1. Sosiaalipedagogiikka-lehti vastaa siitä, että lehteen julkaistavaksi tarjottu kirjoitus käy läpi asianmukaisen ja lehden käytäntöjä noudattavan toimitusprosessin, jossa päätetään kirjoituksen julkaisemisesta. Jos kirjoitus hyväksytään julkaistavaksi, lehti vastaa siitä, että hyväksytty kirjoitus taitetaan lehden ulkoasun mukaiseksi ja julkaistaan verkkoalustalla, jossa se on avoimesti saatavilla.
 2. Kirjoittaja vastaa kirjoituksensa sisällöstä. Kirjoittajan tulee noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tutkimuksen eettisiä periaatteita. Kirjoittajan tulee viitata asianmukaisesti kaikkiin käyttämiinsä lähteisiin. Hänellä tulee olla tarvittavat oikeudet käyttämiinsä kuviin ja muuhun mahdolliseen oheismateriaaliin. Kirjoittaja vastaa siitä, että kirjoitusta tai sen keskeisiä osia ei ole julkaistu sellaisenaan aiemmin. Kirjoittaja noudattaa koko toimitusprosessin ajan Sosiaalipedagogiikka-lehden yleisiä ja toimituskunnan antamia erityisiä ohjeita.