Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2021 julkaistu

2021-12-15

Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan 22. vuosikerta on ennätysmäisen laaja, lähes 300-sivuinen. Voit lukea sen täällä https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/issue/view/7964.

PÄÄKIRJOITUKSESSA päätoimittaja Juha Hämäläinen peräänkuuluttaa paluuta kasvatusopin perusteisiin löytääksemme pedagogisia ratkaisuja yhteiskunnassa kasvaviin ongelmiin kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmien yleistymiseen.

Vertaisarvioiduissa ARTIKKELEISSA

 • Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen (vapaalla apulaispäätoimittajan tehtävästään vuonna 2021) kirjoittavat kansalaistoiminnasta oman tilan avaamien mahdollisuuksien näkökulmasta maailmankauppa- ja seurantaloaineistojen pohjalta.
 • Jani Pulkki kehittelee kasvatusfilosofisista lähtökohdista ekoindividuaation ajatusta yhtenä ratkaisuna ihmiskeskeisyyden ja luonnon hallitsemisen pyrkimysten aikaansaamiin ekokriiseihin.
 • Anne Airaksinen ja Janna Satri tarkastelevat erityisherkkyyden tutkimusperinnettä ja päätyvät määrittelemään sen kuvaamiseksi tieteellisesti perustellumman herkkyyden käsitteen sekä hahmottelevat ideaa yksilöllisistä olemisen kehyksistä, joissa herkkyys ilmenee ihmisen suhteissa ympäristöönsä.
 • Tomi Kiilakoski ja Eila Kauppinen syventyvät oppimisen käsitteen käyttöön eurooppalaisessa nuorisopolitiikassa ja kysyvät sen jälkeen, miten nuorisotyöntekijät puhuvat oppimisesta – millaista oppimista he nuorisotyön käytännöissä kuvaavat tapahtuvan.
 • Niina Fernström, Kaisa Vuorinen ja Lotta Uusitalo tarkastelevat hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien käytön yhteyksiä ja kuvaavat kvantitatiiviseen tutkimukseensa pohjautuen kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten hyvinvoinnin ilmenemistä ja mahdollisuuksia sen tukemiseen koulussa.
 • Miina Orell, Juli-Anna Aerila, Mari Siipola, Heli Keinänen, Lauri Kemppinen, Tomi Kärki ja Pasi Koski analysoivat kyselyaineistonsa pohjalta perusopetuksen alimpien luokkien oppilaiden kokemuksia pandemian aikaisesta etäopetusjaksosta keväällä 2020 tunnistaen sekä etäopetuksen mahdollisuuksia että sen riskejä.

Tämän numeron ainoassa KATSAUSTEKSTISSÄ

 • Susanne Jungerstam ja Maj-Helen Nyback jäsentävät ruotsinkielisessä artikkelissaan voimaantumisen ja hyvinvoinnin käsitteiden yhteyksiä tuoden mukaan näkökulmia yhteiskunta- ja hoitotieteiden piiristä.

Vuoden 2021 aikakauskirjassa on ensimmäistä kertaa mukana tekstikategoria KÄYTÄNTÖKUVAUKSET. Niissä

 • Eeva-Mari Miettinen kuvaa kansainvälistä Making my future -projektia, jossa oli tavoitteena oli vahvistaa toimintaan osallistuvien nuorten toimijuutta, osallisuutta ja positiivista tulevaisuusorientaatiota.
 • Johanna Komulainen ja Katrina Hyvönen tarkastelevat Remnikussa Virossa vuosittain järjestettävää lasten kesäleiriä monialaisena oppimisympäristönä, jossa Viron Lastensuojeluliiton toimijat ja Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat työskentelevät yhdessä.
 • Helena Hatakka, Outi Jokinen ja Tarja Kempe-Hakkarainen kuvaavat sosionomiopiskelijoiden mahdollisuuksia rakentaa sosiaalipedagogista asiantuntijuuttaan Harjulan Setlementin hallinnoimassa Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea -hankkeessa ja jäsentävät opiskelijoiden reflektiotehtäviä Madsenin sosiaalipedagogisen toimintapätevyyden mallin mukaan.
 • Niina Pietilä kirjoittaa Puuttuva pala -hankkeessa kehitetystä tuetun keikkatyön mallista, jonka tavoitteena on luoda tuetun työllistymisen ja avoimien työmarkkinoiden välille sijoittuva työllistymisen mahdollisuus osatyökykyisille.

KIRJA-ARVIOISSA perehdytään kolmeen ajankohtaiseen teokseen:

 • Susanna Leimio avaa näkymiä Leena Kurjen teokseen Kohtaamisen voima. Sosiaalipedagogin elämä ja teokset. (Basam Books, Helsinki 2021).
 • Tomi Kiilakoski johdattelee Sanna Ryynäsen ja Anni Rannikon toimittamaan teokseen Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. (Gaudeamus, Helsinki 2021).
 • Raisa Foster luonnehtii kahden teoksen sanomaa: Maria Joutsenvirran ja Arto O. Salosen Sivistys vaurautena – radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa (Basam Books, Helsinki 2020) ja Arto O. Salosen, Mikko Kurenlahden ja Ari Jaaksin Rakkautta ja valoa – tie hyvään tulevaisuuteen (Docendo, Jyväskylä 2021).

PUHEENVUORO-teksteissä

 • Kati Rintakorpi ja Johanna Holmikari haastavat tunnistamaan sosionomien sosiaalipedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa ja antamaan sille tunnustuksen merkittävänä osaamisalueena varhaiskasvatuksen moniammatillisessa yhteistyössä.
 • Katariina Hemming etsii Janusz Korczakin ajatuksista lähtökohtia vastata lastensuojelulaitosten ongelmiin ja peräänkuuluttaa noudattamaan periaatetta, että jokaisella lapsella oikeus kunnioitukseen.
 • Elina Savolaisen, Vera Tauben, Anna Kylmäluoman ja Kathrin Franziska Beckin väitöstilaisuuksien Lectio praecursoria -alustukset innostavat tutustumaan heidän äskettäin valmistuneisiin väitöskirjoihinsa.