Kirjoittajakutsu Sosiaalipedagogiikka-lehden vuoden 2024 numeroon

2023-10-17

Kirjoittajakutsu

Sosiaalipedagogiikka-lehden (ent. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja) toimituskunta etsii kirjoittajia vuoden 2024 numeroon, joka ilmestyy marras-joulukuussa 2024. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja vakiinnutti yli 20 ilmestymisvuotensa aikana paikkansa suomalaisen sosiaalipedagogisen keskustelun areenana sekä teorian ja käytännön kohtauspaikkana. Vuoden 2023 alusta lähtien lehti on jatkanut tuota kunniakasta perinnettä uudella nimellä, Sosiaalipedagogiikka. 

Sosiaalipedagogiikka-lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita sekä tekstejä, jotka eivät käy läpi vertaisarviointiprosessia, eli artikkeleita kevyempiä katsauksia, sosiaalipedagogista käytännön työtä käsitteleviä käytäntökuvauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arvioita sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Julkaisuun tarjottavien tekstien tulee sisällöltään tai teemaltaan liittyä sosiaalipedagogiikan alaan ja tuo yhteys tulee tekstissä selvästi osoittaa. 

Sosiaalipedagogiikka-lehteä on julkaistu pääsääntöisesti kerran vuodessa vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Lehdellä on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1. Lehti on vapaasti luettavissa journal.fi-alustalla.  

(1) Vertaisarvioidut artikkelit - dl 31.1.2024

Artikkelit (pituus enintään 8000 sanaa, sis. abstrakti ja lähdeluettelo) perustuvat teoreettiseen analyysiin tai empiiriseen tutkimukseen ja ne käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Lehdessä on mahdollista julkaista toimituskunnan harkinnan mukaan yksi tai kaksi pidempää tekstiä (enintään 10 000 sanaa), jos tutkimusote ja aiheen käsittelytapa perustelevat laveamman pituuden. Jos julkaisuun ehdotetaan tekstiä, joka ylittää 8000 sanan rajan, tekstin pidemmän mitan tarve tulee erikseen huolellisesti perustella.

Artikkelikäsikirjoitukset tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 31.1.2024. Arviointiprosessi käynnistyy helmikuun alussa toimituskunnan työskentelyllä. Käsikirjoituksen hyväksymisestä vertaisarviointiprosessiin tai toimituskunnan havaitsemista vertaisarviointiprosessiin etenemisen edellyttämistä muokkaustarpeista ilmoitetaan helmikuussa. Kirjoittajat saavat vertaisarvioijien lausunnot täydennettynä toimituskunnan kommenteilla kevään kuluessa. Tarkempi aikataulu riippuu siitä, tarvitseeko artikkeli korjauksia ennen vertaisarviointiin lähettämistä. 

Em. aikataulun puitteissa lähetetyt tekstit pyritään ensisijaisesti julkaisemaan vuoden 2024 lehdessä, joka ilmestyy marraskuussa 2024. Mikäli artikkeli kuitenkin vaatii useamman vertaisarviointikierroksen, emme voi taata, että se ehtii vuoden 2024 numeroon. Mikäli artikkeli puolestaan hyväksytään nopeasti, se voidaan julkaista jo aiemmin. Tuossa tapauksessa artikkeli liitetään lehden julkaisun yhteydessä myös osaksi lehden vuoden 2024 numeroa. 

Kirjoittajan / kirjoittajien tulee ennen käsikirjoituksen lähettämistä huolehtia siitä, että julkaisun kirjoittajaohjeita on noudatettu huolellisesti (ks. tekstikategoriakohtaiset ohjeet, yleiset muotoilut ja lähteiden merkitseminen). 

(2) Muut tekstityypit - dl 19.4. / 9.8.2024

Katsaukset (pituus enintään 3000 sanaa) ovat tieteellisiä kirjoituksia, joissa kuvataan sosiaalipedagogisia ilmiöitä, jäsennetään käsitteellistä keskustelua tai tarkastellaan käytännön työtä tutkimuksellisella ja sosiaalipedagogisella otteella. Katsaustekstit tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 19.4.2024.

Käytäntökuvaukset (pituus enintään 3000 sanaa) ovat sosiaalipedagogista käytännön työtä ja toimintaa kuvaavia kirjoituksia, joiden ei tarvitse perustua tutkimukseen. Käytäntökuvaukset tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 19.4.2024.

Puheenvuorot ovat ajankohtaisia aiheita käsitteleviä ja kantaa ottavia kirjoituksia sekä eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, kuten lektioita. Puheenvuorot tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 9.8.2024. HUOM. Ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä puheenvuoroehdotuksia voidaan ottaa vastaan myös virallisen tekstien lähettämisen aikataulun ulkopuolella.

Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Kirja-arviot tulee tallentaa journal.fi-järjestelmään viimeistään 9.8.2024

Katsaukset, käytäntökuvaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot eivät käy läpi vertaisarviointia vaan Sosiaalipedagogiikka-lehden toimituskunta arvioi ne ja antaa niistä palautteen. 

Kirjoittajan / kirjoittajien tulee ennen tekstin lähettämistä huolehtia siitä, että julkaisun kirjoittajaohjeita on noudatettu huolellisesti (ks. tekstikategoriakohtaiset ohjeet, yleiset muotoilut ja lähteiden merkitseminen)