Aikaansa edellä? Monitieteisyys Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksella

Kirjoittajat

  • Pälvi Rantala Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Avainsanat:

Monitieteisyys, yliopistohistoria, korkeakoulupolitiikka

Abstrakti

Lapin yliopistossa vuosina 1998–2009 toiminut Menetelmätieteiden laitos edusti uudenlaista yliopistoa, jossa ulkopuolisella rahoituksella, projekteilla ja innovaatiopuheella oli keskeinen rooli. Kysyn artikkelissani, mitä monitieteisyys tarkoitti Menetelmätieteiden laitoksen toiminnassa, erityisesti tutkimusmenetelmien opetussuunnittelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Tarkastelen aihetta kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta: yhtäältä osana omaa aikaansa ja sen tiede- ja tutkimuspoliittisia keskusteluja, mutta myös kysyen, miten laitoksen toiminta heijastuu nykyisyyteen. Aineistona käytän Menetelmätieteiden laitoksen asiakirja-aineistoa kuten laatuasiakirjoja, toimintakertomuksia, opinto-oppaita ja toiminta- ja taloussuunnitelmia. Lisäksi olen tehnyt kolme asiantuntijahaastattelua. Analyysin olen toteuttanut lähteille suunnatuilla kysymyksillä. Olen kysynyt kaikilta lähteiltä, mitä monitieteisyys on, miten se toteutuu, kuka tai ketkä sitä toteuttavat, miksi se on tarpeellista ja mihin laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen tiedepoliittiseen keskusteluun monitieteisyys kulloinkin liittyy. Menetelmätieteiden laitoksen toiminnan taustalla olivat aikakauden tiede- ja yliopistopoliittiset muutokset ja rakenteet. Asiakirjoissa näkyvät yhtäältä ajankohtaa heijastavat keskustelut ja tutkimuspoliittiset painotukset, toisaalta tulevaisuuteen tähtäävä, pitkäjänteinen tieteellinen ja tutkimuksellinen suunnittelu ja toiminta. Monitieteisyys näkyi esimerkiksi tiedekuntarajat ylittävänä yhteistyönä, mutta myös episteemisinä, tiedon tuottamiseen liittyvinä linjauksina ja tekoina.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-17

Viittaaminen

Rantala, P. (2019). Aikaansa edellä? Monitieteisyys Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksella. Kasvatus & Aika, 13(2), 4–20. https://doi.org/10.33350/ka.70406